OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. september 2015

Ny mærkningsordning til udsætning af fjervildt

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Organisationen Bæredygtig Jagt introducerer fra denne jagtsæson en mærkningsordning for land- eller skovbrug, der udsætter fjervildt. Ordningen er primært henvendt til biotopplansejendomme, men mindre jagtvæsener kan også deltage. Målet med mærkningsordningen er dels at sikre en endnu bedre afsætning af fjervildt, dels at styrke naturindholdet på ejendomme med mærket Bæredygtig Jagt.

Hvem står bag?

Bæredygtig Jagt, der er et samarbejde mellem Sektionen for Større Jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Herregårdsjægere står bag.

Krav og mere til

En ejendom, der har Bæredygtig Jagt-mærket, lever op til en række etiske forhold og god praksis for opdræt og udsætning af fjervildt. Det tilstræbes hele tiden at sikre den bedst mulig dyrevelfærd, fra fuglene opdrættes, til de nedlægges. Under jagt og ved håndtering af det nedlagte vildt sikres en respekt og en ordentlig hygiejne for vildtet, så det kan anvendes som en delikat fødevareressource.

Det er også et krav, at den måde, der sættes ud på, skal tilgodese naturværdier og øge naturindholdet. Tilsvarende skal jagten give gode naturoplevelser og være eksponent for respekt for udsætning af fjervildt som en del af den danske jagtkultur.

På ejendomme med biotopplaner opfordrer Bæredygtig Jagt de jagtvæsener, der tiltager i mærkningsordningen, til løbende at indtænke terrænforbedringer i jagt- og naturforvaltningen, men under hensyntagen til landskabelige værdier og kultur. Det kan f.eks. være følgende tiltag: 

  • Relevant beskyttelse og drift/pleje af eksisterende levesteder i form af f.eks. småbiotoper
  • Plantning af egnskarakteristiske (hjemmehørende) arter
  • Afgrøder på vildtagre skal bestå af arter, der anvendes i landbrugsproduktion

Særligt ved fasanopdræt og ænder

Det tilstræbes i mærkningsordningen, at opdræt af fasankyllinger på sigt så vidt muligt alene baseres på avlsfugle, der indfanges om vinteren til den kommende sæsons vildtfugleproduktion. Alternativt kan der indkøbes fasankyllinger fra et opdræt i Danmark, der udelukkende er baseret på fasanæg fra indfangne avlsfugle, som nævnt ovenfor.

Der skal i så fald foreligge dokumentation for sporbarheden af indkøbte fasankyllinger. Hvis der anvendes importerede æg i opdrættet, skal der foreligge dokumentation for, at produktionen i udlandet efterlever samme dyrevelfærdskrav som i Danmark.

For ænder skal gælde, at opdræt af ænder skal ske uden import af æg eller kyllinger.

Diplom

Ved indtrædelse i ordningen modtager jagtvæsnet et diplom, filer med ”Bæredygtig Jagt”-mærket med videre. Endvidere optages jagtvæsenet i en oversigt over mærkede jagtvæsener på bæredygtigjagt.dk, hvis ejendommen ønsker det.

Udsætning gavner mange

- Med denne mærkningsordning, som forhåbentlig mange vil støtte op om, kan de større eller mindre jagtvæsner vise vejen til, hvordan alle jægere hele tiden kan medvirke til at styrke jagtens og jægernes renommé ved at tilstræbe ”best practice” i opdræt, udsætning, jagt og vildthåndtering, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Opdræt og udsætning af fjervildt er en naturlig del af dansk jagtkultur. Det vil Jægerforbundet arbejde hårdt på at fastholde, ikke mindst fordi udsætningen qua den naturlige spredning i naturen gavner langt flere ejendomme, end der sættes ud på, og dermed kommer udsætningen mange jægere til gode.

Har du yderligere spørgsmål til mærkningsordningen kan du kontakte Jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard.

Danmarks Jægerforbund afholder også en række møder og kurser over hele landet, som handler om udsætning af fjervildt. Du kan finde kursusoversigten her