Ny jagttegnsbekendtgørelse uddyber kravene til vildtudbytteindberetning

Fredag, 27. feb 2015

Så er den nye jagttegnsbekendtgørelse trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at vildtudbytte fra og med dette jagtår skal indberettes digitalt, og at det skal ske før, man kan få jagttegnet udstedt. Det betyder også, at reglerne ændres, så vildt nedlagt under hegn ikke skal indberettes.

Vildtudbytteindberetning og udstedelse af jagttegnIndberetning skal, medmindre man er fritaget for kravet om digital post, indberettes digitalt via Mit jagttegn. Indberetning skal ske inden jagttegnet kan betales med kort eller via netbank.

Jagttegnsberettigede, der er tilmeldt betalingsservice, får en påmindelse om indberetning, hvis der ikke er indberettet senest 3 uger efter, at betaling er sket (afgiften betales 2. marts 2015). Og hvis indberetning ikke er sket senest 6 uger efter betaling, tilbagebetales afgiften.

Når indberetning og betaling er gennemført, kan der på "Mit jagttegn" printes et midlertidigt jagttegn, som gælder i op til 3 uger fra den dato, hvor betaling er sket - dog tidligst fra den 1. april.

Jagttegnsberettigede, der er fritaget for kravet om digital post, får som hidtil et fysisk brev med mulighed for at indberette det forgangne års udbytte på et skema.

Det er fortsat muligt at indløse jagttegn og indberette udbytte i løbet af jagtåret, men hvis man har riffel eller opbevarer ammunition til enten riffel eller hagl, skal jagttegn som hidtil indløses senest 1. april.

Udbytte nedlagt under hegn

Med den nye bekendtgørelse skal vildt nedlagt under hegn ikke indberettes. Jægerforbundet har over for Naturstyrelsen påpeget, at den undtagelse er uhensigtsmæssig, idet "under hegn" ikke er nærmere defineret i lovgivningen.

Naturstyrelsen har i deres høringsnotat anført, at: "...afgørende for, om vildt må anses for nedlagt under hegn er efter Naturstyrelsens vurdering det hensyn, der varetages med hegningen, dvs. at hvor hegn er opført af hensyn til, at en bestand af vildt skal holdes inde, og fx. ikke med henblik på at beskytte fx. nyplantede træer fra en vildtbestand, som det er tilfældet i en juletræskultur, vil der være tale om vildt under hegn. Der vil være nogle gråzoner, f.eks. småøer, hvor der må foretages en konkret vurdering. I denne må ud over formålet med hegningen indgå om hegningen er "forsætlig" altså etableret med vilje for at holde vildtet inde. Skyldes begrænsningen i vildtets bevægelsesfrihed alene, at der er tale om et areal omkranset af hav, vil der formenligt ikke være tale om vildt under hegn. Har man derimod etableret en hjortefarm på en ø, og undladt at opsætte et hegn, fordi havet skaber en naturlig bevægelsesbegrænsning hos bestanden, vil der formentlig være tale om vildt under hegn. Der vil kunne udtænkes mange mulige naturlige eller "forsætlige" hegninger med forskellige formål. Det giver derfor efter Naturstyrelsens vurdering ikke mening at forsøge at give en udtømmende beskrivelse heraf i bekendtgørelsen."

Udgangspunktet må således være, at det kun er vildtarter, der begrænses af hegnet, der ikke skal indberettes. Desuden gælder det alene hegn, der er oprettet med henblik på at holde vildt inde, og ikke hegn, der skal holde vildt ude. Øer er som udgangspunkt ikke at betragte som hegn, men hvis der for eksempel er udsat vildt på øen, med henblik på at havet virker som et hegn, vil der ikke skulle ske indberetning. Hvis man er i tvivl, skal man kontakte Naturstyrelsen, så spørgsmålet kan blive afklaret konkret.

Ændringen gør formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, bekymret for den fremtidige vildtudbyttestatik:

- Jeg er skuffet over, at Naturstyrelsen har valgt ikke at involvere os mere i processen. Som reglerne er nu, er det uklart, hvornår der skal ske indberetning, hvilket vil betyde, at vi ikke reelt ved, hvor meget vildt der er nedlagt. Vi vil gå i dialog med Naturstyrelsen om hurtigst muligt at få lavet en klarere definition af, hvad der menes med "under hegn", ligesom jeg vil bringe det op i Vildtforvaltningsrådet.

Vi forventer, at Naturstyrelsen informerer nærmere om de nye regler i Vildtinformation, som udgives i starten af marts. Men derfor skal der alligevel lyde en opfordring herfra til, at du som jægerkollega benytter lejligheden til at udbrede kendskabet til de nye regler over for dine jagtkammerater. Jo flere der er med til at formidle budskabet, jo flere når det også.

- Elsebeth Braüner