Nordsjællændere til kredsmøde

Onsdag, 04. mar 2015

Danmarks Jægerforbund Kreds 7 afholdt søndag den 1. marts det årlige kredsmøde i Boruphallen. Læs beretningen her.

Forud for alt det alvorlige blev der, efter kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng havde budt forsamlingen velkommen, sunget en passende morgensang. Med dagsordenen på skærmen og de nødvendige formaliteter med valg af dirigent, referent og stemmetællere på plads, kunne mødet med 181 deltagere (hvoraf 151 var stemmeberettigede) tage sin begyndelse. Mødedeltagerne repræsenterede ikke mindre end 52 foreninger.

I sin beretning om kredsens virke, kom Marie-Louise Achton-Lyng ind på kredsens store aktivitetsniveau, og roste Køge-Herfølge Jagtforening for en fremragende afvikling af forbundsmesterskaberne i jagthorn i Solgårdsparken den 24. maj.

Achton-Lyng har nu været kredsformand i to år, som hun beskrev som spændende, men også med en heftig mødeaktivitet. Hun har således allerede i år deltaget i 13 generalforsamlinger og otte jægerråds årsmøder. Det er umuligt at komme rundt til alle, for kreds 7 er beriget med hele 92 jagtforeninger og 32 jægerråd. Achton-Lyng gjorde opmærksom på, at der i kreds 7 er ligeså mange jægerråd som i kreds 1,2,3, 5 og 8 tilsammen.

Masser af udfordringer

- Det siger sig selv, at det er umuligt for en person at dække alle disse møder, men kredsbestyrelsen forsøger at komme ud til alle. Vi må bare konstatere, at det ikke er muligt, og derfor håber jeg også, at I vil tage godt imod nogle af de forslag, der er indsendt, sagde Achton-Lyng, om forslagene, som blandt andet handlede om ændring af kredsens sammensætning, og hun fortsatte:

- Trods de mange udfordringer kredsen står overfor, fungerer samarbejdet i bestyrelsen godt, og såvel politisk som aktivitetsmæssigt sker der meget i kredsen, og når vi taler om alle aktiviteterne, kan man givetvis forsikre sig om det høje niveau i koordinatorernes beretninger, sagde Achton-Lyng.

Beretningerne var der i øvrigt få kommentarer til.

Masser af aktiviteter

Roskilde dyrskuet er en stor begivenhed hvert år i kredsen, som involverer mange. Sidste år var der 120 personer fra 33 forskellige jagtforeninger, som deltog i arbejdet, og Achton-Lyng udtrykte forhåbning om at se formanden til sommer, når alle de forskellige aktiviteter kører af stablen igen.

Kredsformanden kunne derefter kåre årets jagtforening. Her havde der til det sidste været tæt løb mellem de tre nominerede foreninger: Lyngby-Gladsaxe Jagtforening, Hagested-Gislinge Jagtforening og Hillerød Jagtforening. Vinderen blev Hagested-Gislinge Jagtforening.

Hædersbevisninger

Palle Olsson fra Hedehusene-Fløng Jagtforening modtog Danmarks Jægerforbunds bronzenål, for sit store arbejde i foreningen og på skydebanen. Kredsformanden sagde blandt andet følgende ved overrækkelsen af prisen:

- Palle har altid budt alle nye velkommen, så de fra første gang har følt sig som en del af foreningen. Som mangeårigt bestyrelsesmedlem, flugtskydningskoordinator og stævnearrangør har Kreds 7 og Danmarks Jægerforbund nydt glæde af Palles arbejde. Desværre har Palle valgt at stoppe som flugtskydningskoordinator, og derfor vil kreds 7 gerne vise vores store respekt for mange års arbejde for jagten, DJ og ikke mindste flugtskydningen med tildeling af en bronzenål.

Videre havde kredsbestyrelsen besluttet at uddele aktivitetstegnet fra Danmarks Jægerforbund til et ungt par, der har udvist stort gåpåmod og medmenneskelighed over for ikkejægere. Kasper og Camilla oprettede i november sidste år en Facebook-gruppe med navnet Jægernes Julehjælp, hvis formål det er at hjælpe udsatte familier i juletiden. I løbet af meget kort tid steg medlemsantallet fra knapt 100 til i dag 3167 medlemmer - og dette skete inden for få uger op imod jul. Achton-Lyng gav Kasper og Camilla følgende ord med ved overrækkelsen af prisen:

- Kasper og Camilla har formået at skabe et forum for økonomiske trængte familier, hvor de har fået mulighed for at få alt fra julemad, juletræ, små gaver til børnene og meget andet i den for nogen meget svære juletid, forklarede hun, og fortsatte:

- Hundredvis af familier har fået julehjælp af en jæger, og dette har skabt et positivt budskab iblandt ikkejægere om jægernes moral og etik - ikke mindst over for andre mennesker. Vi har derfor besluttet at overrække Kasper og Camilla et aktivitetstegn fra Danmarks Jægerforbund. Dette for at vise vores respekt over for jeres arbejde for jagten og det gode jægerhåndværk i Danmark. Kasper og Camilla - godt arbejde og fortsæt endelig!

Eyvind Munch fra Hedehusene-Fløng Jagtforening fik også tildelt Danmarks Jægerforbunds aktivitetstegn. Eyvind, der er tidligere modtager af Danmarks Jægerforbunds 50 års diplom, har igennem et helt menneskeliv været jæger og arbejdet for jagten. Han har været et aktivt foreningsmenneske igennem hele livet - næsten hele perioden i samme forening - og har formået at være mentor for rigtig mange kommende jægere.

Lange møder

Herefter blev ordet givet videre til hovedbestyrelsesmedlem Max Elbæk. Han udtrykte glæde over, at han i sin tid i forbindelse med valget til hovedbestyrelsesmedlem understregede, at det eneste han kunne love, var, at han ville stoppe efter valgperioden på de fire år. Elbæk beklagede, ligesom Achton-Lyng, at det ikke var muligt at nå rundt til alle i kredsen, men samtidig er det et arbejde, som Elbæk sætter pris på, og som egentlig er mere givende end de lange møder i formands- og hovedbestyrelsesregi.

- Et kombineret formands- og hovedbestyrelsesmøde fik mig til at tænke lidt over, hvor meget tid, man egentlig bruger i sådanne sammenhænge, sagde Elbæk, og fortsatte:

- Jeg har således brugt 18 1/2 time på et sådant møde, og når Jagtens Hus så bliver en realitet kan jeg lægge to en halv time til, så er vi oppe på 21 timer! Ingen er tjent med så lange møder, hverken I eller jeg. Det er jo sådan noget, jeg skal forsøge at få ændret på, sagde Elbæk.

Elbæk fortalte også om sin formandspost for nyjægerudvalget, som er udvalget, der beskæftiger sig med jagttegnskursister og jægerne i de første to til tre år efter, at de har fået deres jagttegn. Dette arbejde indebærer også, at Elbæk har ansvaret for nyjægerpuljen, hvor der igen i 2015 er afsat 200.000 kr. til aktiviteter rettet mod nyjægerne. Og fra Elbæk lød en opfordring til alle om at søge denne pulje om tilskud. Det kan godt være, at man ikke modtager det fulde ansøgte beløb, for hver ansøgning bliver grundigt vurderet, men det skal absolut ikke afholde nogen fra at søge. Der er indtil videre rigeligt med midler, kunne Elbæk fortælle.

Forskellige tilskud

Når nu talen faldt på midler, var det også relevant at nævne tilskudsmidler til jagtforeninger:

- Vi har modtaget 14 ansøgninger om tilskud til forskellige formål, alt lige fra støjdæmpning af skydebaner, renovering af klubhuse, skydepramme m.m. Det samlede ansøgte beløb var således på lidt over 819.000 kr., sagde Elbæk og fortsatte:

- Desværre kunne vi ikke imødekomme alle ansøgningerne, da vi kun havde ca. 161.000 kr. at gøre godt med. Men trods dette vil jeg opfordre jer til at forsætte med at søge om midler, men jeg har dog en bøn til jer. For når det f.eks. drejer sig om ansøgninger til midler af skydebaner, f.eks. kastemaskiner, elektronik og støjdæmpning, så søg i større udstrækning skydebanepuljen, for det kan give os lidt luft til at forkæle jer med tilskud til f.eks. nyt toilet eller vinduer i klubhuset eller andet lignende. - Og nu er der måske en forventning om, at jeg informerer lidt om Jagtens Hus, men det område vil jeg med glæde og fornøjelse trygt overlade til Claus Lind Christensen og Michael Stevns - dog vil jeg sige, at donationer stadigvæk er velkomne. Jo flere penge, vi samler ind, jo mindre skal vi ud at låne - og det giver i sidste ende flere penge til medlemsaktiviteter. Tak for ordet!

Kommuniker med omtanke

Herefter fik landsformand Claus Lind Christensen ordet. Han redegjorde omhyggeligt for Danmarks Jægerforbunds virke, aktiviteter og visioner: Strategiplanen, vildtforvaltningen og forvaltningen af hjortevildtet blev beskrevet. Her kunne formanden blandt andet redegøre for Danmarks Jægerforbunds holdninger: At arealkravet i lovgivningen skal fastholdes, men at der arbejdes for øget samarbejde over skel, netop det lokale samarbejde bør styrkes, og at forvaltningen af hjortevildt skal tage udgangspunkt i biologien, men også sikre, at der er balance i forhold til det lokale samfund.

Formanden kom også ind på markvildtet, og han forklarede om arbejdet med RASKnatur, som er en revision af Jægerforbundets natursyn, hvor de store emner er: Adgangsregler, indvandring, udsætning, forvaltningsprincipper og regulering. Også Jægerråd, medlemsudvikling og kommunikation var emner i formandens beretning.

Claus Lind Christensen fremhævede og roste et lokalt tiltag, hvor naturvejleder Thomas Nielsen fra Fredensborg havde demonstreret udnyttelse af nedlagt vildt for en skoleklasse og undervisningsministeren, som god markedsføring af jagtens sag.

Claus Lind Christensen opfordrede i øvrigt kraftigt til at holde en sober tone i indlæg på de sociale medier:

- Tag nogle gode billeder, fyld de sociale medier med billeder af grønne glade mænd og brug de sociale medier med omtanke, lød formandens høflige opfordring.

Direktør i Danmarks Jægerforbund, Michael Stevns, redegjorde for forbundets økonomi. På det lokale plan kunne han afsløre, at der - efter han havde været i dialog med kredsformand Achton- Lyng, - ville tilflyde Kreds 7 flere midler i 2015.

Michael Stevns opfordrede de tilstedeværende til at være ambassadører i jagtens tjeneste:

- Vi skal have flere medlemmer, og det vil vi gerne have jeres hjælp til.

Valg til forskellige poster

Derefter koncentrerede forsamlingen sig om en række forskellige valg. I valgrunden blev Torben Clausen valgt til HB-suppleant og Jens K. Jensen, Jørgen Elholdt og Mads Jepsen blev valgt til kredsbestyrelsen. Valg af ordførende fagkoordinatorer: Blandt koordinatorerne skulle der vælges og genvælges.

Følgende valg blev truffet:

 • Torben Clausen blev genvalgt som jagthornskoordinator.
 • Søren Dam blev valgt som flugtskydningskoordinator, Palle Olsson ønskede ikke at genopstille.
 • Jens K. Jensen blev genvalgt som jagtstikoordinator.
 • Jørgen Elholdt blev genvalgt som medlems- og nyjægerkoordinator.
 • Allan Pedersen blev genvalgt som riffelkoordinator.
 • Kirsten Skovsby blev valgt som ordførende hundekoordinator, Bjørn Ovesen ønskede ikke at genopstille.
 • Arne Holten blev genvalgt som hav- og strandjagtkoordinator.
 • Charlotte Bak blev genvalgt som kursuskoordinator.
 • Ole Hansen blev genvalgt som frivillig jagtprøvekoordinator.
 • Berit Valentin blev genvalgt som webkoordinator
 • Jacob Bak blev genvalgt som hjortevildtkoordinator.

Efter valgene af koordinatorer godkendte forsamlingen de indstillede som delegerede til repræsentantskabsmødet den 9. maj 2015. Og kl. 16 kunne kredsformand Achton-Lyng således runde en lang dag af, med at sige tak for i dag.

Indkomne forslag.

På kredsmødet blev der fremsat forslag fra Hørsholm Jægerråd, Holbæk Jægerråd, Køge Jægerråd og fra kredsbestyrelsen. Resultaterne af forslagene kan ses på kreds 7´s hjemmeside.

Tekst og foto: Peter Lassen