Miljøministeren: Antallet af bramgæs skal under kontrol

Tirsdag, 28. apr 2015

I en netop udsendt pressemeddelelse offentliggør miljøministeren, at man vil styrke den internationale forvaltning af bramgæs. Indledningsvist bliver der givet tilladelse til at regulere flere bramgæs på de danske marker.

Pressemeddelelse:

I mere end 35 år har bramgåsen været fredet, og det har ført til, at antallet er steget støt de senere år. I dag er der mere end en million bramgæs, og når hundredtusindvis af gæs er på træk sydpå over Danmark i efterårsmånederne, eller når de fleste flyver mod ynglepladser i det arktiske Rusland og det nordlige Skandinavien i foråret, så kan det gå hårdt ud over den spirende vintersæd på de danske marker.

Ifølge Naturstyrelsens oplysninger opholder mere end 50.000 bramgæs sig i Danmark i milde vintre, hvor de slår sig ned i Vadehavsområdet, op langs den jyske vestkyst og i Limfjordsområdet. Samtidig er en voksende bestand af ynglende bramgæs på Saltholm nu så stor, at det øger risikoen for kollisioner med fly til og fra Kastrup Lufthavn ved København.

-Det er glædeligt, at den fokus, der i EU har været på truede arter, virker. Nogle af de arter - som fx bramgæs - der tidligere har været truet, er i dag i så stor fremgang, at der er behov for at tilrettelægge den internationale forvaltning på en anden måde. Jeg har derfor bedt Naturstyrelsen tage kontakt til kolleger i både Afrika og Europa, så vi kan se på, hvordan forvaltningen af bramgæs kan styrkes, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Udover kontakten til landene i The African-Eurasian Migratory Waterbirds Agreement (AEWA), så vil der også blive taget initiativ til en international workshop afholdt af DCE, National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen.

Fordobling i antallet af reguleringer

Miljøministeren vil desuden følge Vildtforvaltningsrådets anbefaling om at ændre praksis for tilladelser til regulering af bramgæs, der gives uden for den normale reguleringsperiode, så der fremover kan nedlægges 20 i stedet for 10 gæs hver måned på marker, hvor gæssene forvolder skade.

- Jeg kan godt forstå, det må være frustrerende, når tusindvis af gæs æder rub og stub på ens mark. Så indtil vi på internationalt plan får kortlagt, hvordan vi skal håndtere bramgåsen, vil jeg følge Vildtforvaltningsrådets anbefaling og hæve antallet af gæs, der kan reguleres fra 10 til 20 gæs om måneden, siger Kirsten Brosbøl.

Bramgåsen er omfattet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og har været fredet siden 1979, hvilket er den overvejende grund til gåsens vækst i antal.

Formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, er tilfreds med tiltaget.

- Jeg er glad for, at et samlet Vildtforvaltningsråd har anbefalet forslaget om at øge antallet af gæs, der kan gives tilladelse til at regulere. Men dette er også sket i forventning om, at rådet videre skal drøfte, hvordan vi på længere sigt kan finde nogle brugbare løsninger på de problemer som gæssene giver, siger Jan Eriksen.

Som en af aktørerne i Vildtforvaltningsrådet, har Danmarks Jægerforbund været med til at udarbejde anbefalingen om den ændrede praksis, hvorfor ministerens udmelding vækker tilfredshed.