Kredsmøde på Møn

Tirsdag, 10. mar 2015

Det gik helt efter traditionerne, da Kreds 6 afholdt kredsmøde på Damme Kro på Møn lørdag den 7. marts. De i alt 81 stemmeberettigede samt diverse gæster blev budt velkommen af Kredsformand, Sven-Erik Johannesen (SEH). Som sædvanligt blev Susan Jørgensen, Næstved Jagtforening valgt som dirigent. Et hverv hun som altid varetog på kompetent og myndig vis.

Økonomi er et emne, der ofte skaber debat. Det gjorde det dog ikke på Møn. Kredskasserer Jens Hovmand redegjorde for årets økonomi.

- Det ser flot ud med et overskud på 26.000 kroner, men meningen er jo ikke at spare penge, så vi må lære at bruge nogle flere, sagde han til stor fornøjelse for tilhørerne. Og dermed var det emne uddebatteret.

Faldende medlemstal

Et af de emner, som kredsformanden kom ind på i sin beretning, var det faldende medlemstal, som har ramt de fleste af landets kredse. I Kreds 6 var der pr oktober 2014 i alt 7.938 medlemskaber, hvilket er et fald på 252 i forholdt i 2013. Kredsen er særlig hårdt ramt af tilbagegangen, og kun i Jægerrådet Sorø har man haft fremgang på i alt 4,7 % eller 51 medlemskaber.

Denne fremgang skyldes primært Niløse Jagtforening og deres evne til at fastholde de nye jægere samt juniormedlemsskaber. Foreningen har 18 juniormedlemmer, mens de to jægerråd, der deler andenpladsen er Ringsted og Haslev med hver tre juniormedlemmer.

- Jeg tror de allerfleste af os meldte os ind i den lokale jagtforening på grund af de tilbud, der var, for eksempel flugtskydning, hundetræning eller foredrag. Og derfor er det ude i den enkelte forening, at man skal forsøge at hverve nye medlemmer, sagde Sven-Erik Johannesen.

Kreds 6 er stadig uden jagtstikoordinator, idet Lene Jensen sidste år valgte at stoppe efter mange års ihærdig indsats sammen med sin mand Gert. I år vil jagtstikoordinator i kreds 7, Jens K. Jensen forestå jagtstien på Borreby Gods.

- Desværre er interessen for jagtsti generelt faldende over hele landet, så måske skal vi overveje at ændre formen, i værste fald må vi stoppe med at arrangere jagtsti, sagde Sven-Erik Johannesen.

Kredsens vildtplejerådgiver, John Ho Petersen, har valgt at stoppe efter at have udført et stort pionerarbejde i forbindelse med etablering af en række markvildtlav. Desværre har ingen hidtil vist interesse for at overtage posten. Der er rettet henvendelse til Kalø for at få oprettet en uddannelse af vildtplejerådgivere. Den kommer, men først i 2016.

Sven-Erik Johannesen oplyste at Natura 2000 planen for årene 2016-2022 er sendt i offentlig høring, og Kreds 6 er i fuld gang. Der skal nu udarbejdes høringssvar, og der vil blive afholdt et koordinerende møde. Danmarks Jægerforbund har arbejdet med at gennemgå de 252 basisanalyser for at sikre jægernes interesser i de mange og store naturområder.

Kreds 6 er kommet på Facebook med en lukket gruppe med godt 160 medlemmer. Kredsformanden opfordrede medlemmerne til at komme med i gruppen. Der informeres om kredsarrangementer, foredrag og om jagtrelaterede emner. Kredsens hjemmeside www.jagtkreds6.dk er blevet mere informativ, og du kan blandt andet finde referater fra kredsbestyrelsens møder. Brug hjemmesiden noget mere, opfordrede SEH.

Lene Midtgaard, markvildtrådgiver i Kreds 6, har nu været på posten i knap et år. Der laves tællinger, og Lene har været i medierne et par gange.

- Det er flot, informativt arbejde, som sikrer god og positiv omtale af projektet. Lene har netop indkaldt til informationsmøde omkring markvildtlav på Sjælland. Det afholdes den 17. marts fra klokken 19.00 - 22.00 hos Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede, sagde Sven-Erik Johannesen.

- Et af de store temaer i 2014 var Jagtens Hus. Projektet står lidt i stampe i øjeblikket og det vi alle venter på inden maskinerne kan komme i jorden er, at Finansudvalget tiltræder købsaftalen mellem DJ og Miljøministeriet. Når det er sket, så går projektet straks i gang med mandskab og maskiner. Og sådan som det ser ud nu, så håber vi på en indflytning engang i april - maj 2016. Det bliver et rigtigt godt hus med dejlige, åbne kontorlandskaber og gode faciliteter, sagde SEH.

Orientering fra koordinatorer

I år havde man valgt at lade kredsformanden oplæse orienteringen fra de forskellige koordinatorer, hvor af flere desværre ikke kunne være til stede. Flugtskydningskoordinator Finn Hansen kunne berette, at 58 skytter deltog i kvalifikationsskydning på Kirke - Stillinge Jagtforenings Skydebane i maj 2014, og 52 gik videre til FM Herning. Næste Kvalifikationsskydning bliver afholdt 31. maj på Sandved Jagtforenings skydebane.

Der blev afholdt kvalifikationsskydning i Compak Sporting på Idalund skydebane i juni. Kun ni skytter deltog, og ingen ville deltage i FM i Jylland.

I år bliver kvalifikationsskydning i Sporting afviklet i samarbejde med kreds 7. Kredsens to mobile skydevogn har været udlånt henholdsvis fire og fem gange.

Otte flugtskydningsinstruktører vil blive uddannet til eliteinstruktører for at kunne undervise de øvrige flugtskydningsinstruktører.

Riffelkoordinator Flemming Prægel er ny mand på posten og har fået god hjælp af den tidligere koordinator, Henrik Buch Larsen. I den første tid har Henrik været ansvarlig for de forskellige prøver, mens Flemming Prægel har deltaget som hjælper. I kredsen har der blandt andet været afviklet elg- og bjørneprøver, og der har været god tilslutning til ind- og træningsskydninger. En af kredsens skytter, Jørgen Sonnenborg, Holeby, der til daglig træner på Musse Skydecenter på Lolland, gik i 2014 helt til tops og vandt DJ´s jagtfeltskydning.

Jagthornskoordinator Henrik Kjærside glædede sig over en stor fremgang i deltagerantallet ved Duelighedsprøven i Kreds 6. Ved Forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning i Køge vandt kredsens blæsere to medaljer i solo og en i gruppe. Også på hundeområdet har der været travlhed, oplyser hundekoordinator Arne Nielsen. Der er afviklet mange forskellige kurser og prøver, og der er sat gang i en ny uddannelse for jagthundeinstruktører.

Nye prøver gav besvær

Koordinatoren for de frivillige jagtprøver, Torben Nielsen, Sorø er kendt for bramfrit at udtrykke sin mening. Dette gjorde han via kredsformanden, da han ikke selv kunne være til stede. Han glædede sig over, at man i DJ endelig havde erkendt fejlene i den frivillige jagtprøve.

- Især efter den svada jeg fik, første gang jeg henvendte mig, skrev Torben.

Der er afholdt tre frivillige jagtprøver med i alt 147 deltagere, og beståelsesprocenten har svinget fra 28,3 til 35,7. En del jagttegnslærere har ligesom Torben Nielsen udtrykt kritik af prøvematerialet fra DJ og Naturstyrelsen, som man mener indeholdt vildledende eller tvetydige spørgsmål.

Kursuskoordinator John Vinsbøl beretter om flere kurser end tidligere. Blandt andet hygiejnekurset er blevet populært. Der har været kritik af, at for mange kurser afvikles inden for normal arbejdstid, så deltagerne skal bruge en fri- eller feriedag for at kunne deltage. Dette blev imødegået med en opgørelse, der viste, at 7 % er afviklet i normal arbejdstid, 55 % på hverdagsaftener og 38 % i weekender.

Strand- og Havjagtskoordinator Mogens Raae havde som noget nyt været på Kongskilde Marked, hvor besøget havde været overvældende. Han havde talt med mere end 300 besøgende på sin stand og var for første gang nogensinde løbet tør for medbragte jagtblade, madopskrifter med mere.

De to friluftsrådskoordinatorer Susan Jørgensen (Næstved, Sorø og Slagelse) samt Pia Grønning (Storstrømsområdet) beretter om stor aktivitet på mange felter, som det vil føre for vidt at komme ind på her.

Medlems- og nyjægerkoordinator Carsten Kümler beretter om et år med en gennemgang af de forskellige medlemskaber, forslag om ændringer og endelig hvor DJ til sidst valgte at fortsætte med de eksisterende medlemsskaber. Medlems- og nyjægerudvalget er nu delt op, og Carsten Kümler sidder i Nyjægerudvalget. Der har i 2014 været positive tilkendegivelser fra blandt andet Naturstyrelsen, hvor en dialog er åbnet med Lars Richter omkring arealer til nyjægerjagt i 2015. Carsten Kümler vil forsøge at skabe overblik over nyjægerjagterne i samarbejde med Jægerrådene.

Buejagten er i stærk fremgang, og Buekoordinator Tom Buxbom oplyser, at der nu er mere end 1.800 buejægere. Kreds 6 har gennemført buekursus for 18 deltagere på Idalund skydebane. Ligeledes er der holdt kredsskydning i kreds 6 med bue, hvor der deltog 12 personer. Der ydes en ekstra indsats for at annoncere kreds- og forbundsmesterskab i 2015. Kreds 6 holder kredsmesterskab 9. august på Idalund skydebane. Der holdes forbundsmesterskab på Kalø 22. august, hvor kreds 6 har fået tildelt 10 pladser.

Der var ingen eller kun få kommentarer til koordinatorernes beretninger.

Årets Jagtforening

Til gengæld var der hæder og ære til følgende: tidligere riffelkoordinator Henrik Buch Larsen fik DJ´s bronzenål og aktivitetstegn for sin mangeårige og dedikerede indsats som riffelkoordinator. Henrik Buch Larsen var en af initiativtagerne til oprettelsen af Musse Skydecenter, hvor der i dag er topmoderne 100 og 200 meterbaner. Sidstnævnte med elektronisk markering.

Tidligere vildtplejerådgiver John Ho Petersen, der har været med til at oprette markvildtlavene i kredsen og rådgivet medlemmerne fik ligeledes DJ´s bronzenål og aktivitetstegn.

Der var kun to kandidater til titlen som Årets Jagtforening, nemlig Næstved Strandjagtforening og Niløse Jagtforening. Det blev Niløse Jagtforening, der løb med prisen, blandt andet på grund af dens store indsats for at hverve og fastholde medlemmer blandt andet ved hjælp af juniormedlemskaber.

Regulering og kragefælder

I år skulle der kun vælges kredsbestyrelsesmedlemmer, hvilket man enedes om at lade de enkelte Jægerråd gøre. Desuden vedtog man, at Kredsbestyrelsen selv finder koordinatorer efter behov.

Kredsmødet bød på to forslag begge fra Jægerrådet Vordingborg, der ønskede, at jægere under 18 år kan deltage i regulering, og at man i reguleringsperioden fra 1. februar til 15. april eller 30. april kan anvende den såkaldte norske kragefælde. En betingelse skulle være, at fælden er udstyret med kamera, der sender billeder til den ansvarlige for reguleringen morgen og aften.

Kredsbestyrelsen forslog, at man henstillede til HB-medlem Stig E. Hansen, at han skulle arbejde for ændringerne, og at man kunne afprøve fælden på Nyord, hvor man - ifølge kredsbestyrelsen - har et afgrænset rævefrit område. Det forslag fik modstand fra såvel Jægerråd Vordingborg som formand for Nyord Jagtforening, Stig Andersen, der dels kunne oplyse, at man i 2014 havde nedlagt 15 ræve på øen, der således er alt andet end rævefri, og at man frygtede at sætte et godt samarbejde med Fugleværnsfonden over styr. Fonden ejer et areal på Nyord, hvor jægerne blandt andet regulerer ræve.

Dagens eneste afstemning fik til resultat, at man henstillede til HB medlemmet via HB og Vildtforvaltningsrådet at arbejde for, at de 16 - 18 årige jægere kan deltage i regulering ifølge med indehaveren af reguleringstilladelsen/udøveren af reguleringen, og for tilladelse til brug af den norske kragefælde, når denne er forsynet med kamera.

Vildtkonsulent Lars Richter, Naturstyrelsen Storstrøm, var som sædvanlig inviteret som gæst og oplyste, at afviklingen af såvel skydeprøver som jagtprøver er gået godt, men man savner bedre faciliteter på skydebanen i Ornebjerg. Dumpeprocenten for jagtprøven var steget, og at resultaterne af skydeprøven havde vist, at den havde sin berettigelse. Antallet af deltagere i jagtprøverne var steget med 80 % siden 2004, hvor Lars Richter tiltrådte som vildtkonsulent. Lars Richter orienterede om reguleringstilladelser. Gæssene laver stadig flere og større markskader, men jægerne skal stadig huske, at der er tale om regulering - ikke jagt, var vildtkonsulentens budskab.

HB medlem Stig E. Hansen orienterede om arbejdet i Hovedbestyrelsen og fik desuden æren af at overrække aktivitetstegn til Henrik Buch Larsen og John Ho Petersen.

Med som gæster var også DJ´s formands Claus Lind Christensen (CLC) og DJ´s direktør Michael Stevns. De orienterede blandt andet om udviklingen i forbindelse med Jagtens Hus, RASK Natur, og meget andet. Der var ros til ledelsen for en mere åben stil.

Som en af mødedeltagerne udtrykte det:

- Nu får man et svar, og bliver ikke bare fejet af banen. Den udtalelse medførte klapsalver.

Kort før klokken 16 kunne den veloplagte dirigent takke for god ro og orden, og give ordet til Sven-Erik Johannesen, der officielt lukkede kredsmødet

Tekst og fotos: Ole Eriksen.