Kreds 3 går frem

Torsdag, 05. mar 2015

Tirsdag den 3. marts afholdte kreds 3 sit ordinære kredsmøde, og som sædvanligt foregik det på Sabro Kro. Også selv om kredsformand Erik Lykke på sidste års møde havde proklameret, at 2015 mødet skulle være foregået på Mols. Hans lokkemiddel for at få de delegerede til at komme til Jyllands næse var løftet om et godt måltid mad. Men det var igen Sabro Kro, der var centrum, idet kredsformanden var kommet i mindretal i sin egen bestyrelse. Med et lille smil beklagede han, at der havde indsneget sig elementer af demokrati i bestyrelsen, og hans bestyrelsesmedlemmer var altså stemt for at blive i Sabro.

Kredsformandens opfordring til via håndsoprækning at markere for et fornyet ønske om at komme til det smilende Mols gled ud i en diffus affære med grin og snak.

Referenten vover derfor at spå om, at Sabro Kro også i 2016 lægger lokaler til mødet i kreds 3.

- Husk at sige tak!

Erik Lykke gjorde i sin beretning meget ud af at betone, at man skal huske at takke hinanden for det frivillige arbejde, som tillidsfolk og andre udfører i Danmarks Jægerforbund.

- Når I ude i jeres foreninger møder personer, der altid vil arrangere eller hjælpe til - husker I så på at påskønne deres indsats? Det er en ting, vi ofte glemmer, nemlig det at give et klap på skulderen eller på anden måde vise, at vi sætter pris på hjælpen. Uden disse frivillige hænder har vi nemlig ikke nogen forening, hvor vi kan mødes og dyrke vores passion. Begrebet "at gøre noget i forening" er noget af det stærkeste, man kan samles om!

Stigende medlemstal

På landsplan daler medlemstallet i Danmarks Jægerforbund svagt. Der er lige godt 80.000 ordinære medlemmer. I kreds 3 er tallet svagt stigende ifølge den opgørelse, Erik Lykke fremlagde.

Pr. 1. oktober 2014 var tallet 14.448 medlemmer, når både juniorer, seniorer, ordinære og dobbelte medlemsskaber bliver talt med. Sådan har kredsen altid opgjort det, og det samme tal var i øvrigt pr. 1. oktober 2008 13.918, så kredsen er altså på de seks år vokset med 530 medlemsskaber.

Men flere vil være velkomne, erklærede Erik Lykke.

- Det er bydende nødvendigt, at vi er så mange som muligt. Opgaven for os alle i de næste år er at finde jægere, der ikke er med i vores fællesskab, og derfor får os til at fremstå som svage og splittede, hvilket jo ingenlunde er tilfældet. I kender sikkert alle en jæger, der ikke er medlem af forbundet. Prøv at få ham med - så også han kan få del i vores fællesskab og samtidigt vise, at han støtter jagtsagen fuldt og helt.

- Værsgo' - her er et par råger!

I relation til det reguleringsarbejde, der foregår i kredsens forskellige kommuner, betonede Erik Lykke, at det er vigtigt at holde den etiske fane højt. Reguleringen foregår ofte i endog meget bynære områder, hvor jægerne derfor kommer tæt på den ikke-jagende del af befolkningen, og derfor skal håndværket være i orden, betonede kredsformanden.

- Det er vigtigt, at vi efterlader det allerbedste indtryk af jægere i almindelighed, når vi foretager regulering. Vi løser et problem via reguleringen, nemlig at fjerne nogle af de råger, der generer bybefolkningen, men vi kan nemt komme til at skabe et andet problem, nemlig fornemmelsen i befolkningen af skydegale jægere uden situationsfornemmelse. Derfor er det altid en god ide at forklare borgerne om, hvad vi foretager os. Og så er det også en rigtig god ide at gøre fornuften i reguleringen endnu tydeligere ved at forære et par grydeklare rågeunger - det burde sprede glæde og forståelse!

Overskud igen-igen

Kredsens regnskab var - som altid - positiv læsning. Kredskasserer Poul Holm Poulsen fremlagde regnskabet, som viste indtægter ved diverse arrangementer på 205.740 kroner. Hertil kom et tilskud fra Danmarks Jægerforbund på 215.371 kroner. De samlede udgifter var på 327.728, og bundlinjen var altså en solidt plus på 93.383 kroner, sådan som kredsen altid har formået at gøre det.

Disse penge forbliver altså i den centrale pengekasse hos Danmarks Jægerforbund.

Koordinatorerne

Hundekoordinator Marianne Hummelgaard oplyste, at det er lykkedes at skaffe en ny efteruddannelse af hundeinstruktørerne ved hjælp af den nyansatte medarbejder på området i Danmarks Jægerforbund. Det er mindst lige så meget hundeførerne som hundene, der skal dygtiggøres, og dette skal hundeinstruktørerne skoles i af Henrik Vestergaard Hove Nielsen, som kommer med en snes års erfaring med politi- og narkohunde. Der bliver tale om kurser af to dages varighed.

Den 13. og 14. juni skal kredsens riffelskytter sætte et kryds i kalenderen, for da er der trænings- og kvalifikations skydning på det militære terræn i Hevring. De bedste går videre til forbundsmesterskaberne i Ulfborg til efteråret. Til samme arrangement sidste år var der 150 pladser, og arrangørerne måtte sige nej til yderligere cirka 50 skytter, oplyste riffelkoordinator Aksel Sørensen.

Den situation vil man ikke ende i igen, så i år er der hele 300 pladser. Tilmelding åbner den 8. marts.

Til samme stævne vil der blive et feltskydning for bueskytter, oplyser kredsens buekoordinator, Allan Jørgensen. Hvad angår buejægernes kredsskydning, så finder den sted den 2. maj.

Det er svært at bestå den nye skydeprøve i forbindelse med jagttegnet. Det billede stod klart, efter beretningen fra flugtskydningskoordinator Klaus Hindbo. Han oplyste, at kun knap halvdelen af de, der går op til prøven, består. Ja, i efterårshalvåret, hvor træningsmulighederne er dårligst, har dumpeprocenten ved nogle af prøverne været helt oppe omkring 75. Hindbo oplyste, at Aage V. Jensens Fonde havde skænket en stor pose penge til at efteruddanne instruktører. I øvrigt skulle Naturstyrelsen rumle med planer om at gøre det obligatorisk med efteruddannelse af instruktører.

Søndag den 31. maj er der udtagelsesskydning i Hadsten og i Horsens, og den 21. juni er der kredsskydning i sporting på Norddjurs Flugtskydningscenter. Hindbo understregede, at man IKKE skal betale til ham længere, men både tilmelde sig og betale via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Jagtstikoordinator Ole Rygaard er normalt en munter mand. Der kneb lidt med det sædvanlige store smil, da han skulle fortælle om kredsens jagtsti, afholdt i samarbejde med kreds 2. Trods en del forhåndsinteresse, så mødte der kun to jægere op til jagtstien - ham selv inklusive. Men jagtsti koordinatorer har det lige som sole - de rejser sig altid igen, og den 26. april afholdes kredsjagtstien, denne gang i samarbejde med kreds 1, og hvor den også foregår, på det militære terræn ved Hvorup Kaserne.

Smal margen

Der var ingen spørgsmål til Erik Lykkes beretning. Både Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, og direktør Michael Stevns havde indlæg.

Stevns redegjorde for udviklingen i projektet med "Jagtens Hus", og håbede på, at det stod klar til brug i april 2016. Med hensyn til budgettet for 2015, så viser det et overskud på lige omkring en million kroner, og det afstedkom spørgsmål fra salen, bl.a. fra kredsens kursuskoordinator, Sandro Zecevic, som syntes, det var et betænkeligt lille overskud at budgettere med. Han mente, at der ikke skulle meget til at "tippe læsset" og var bekymret for, om der var styr nok på økonomien.

Det svarede Claus Lind på ved at sige, at Danmarks Jægerforbund skal ikke opfattes som en organisation, der skal skabe så stor en pengetank som muligt, men at der skal være et væld af tilbud og god service til medlemmer. Derfor går man ikke efter et større overskud, men han pointerede, at der absolut er styr på økonomien.

Der var også styr på tidsplanen, for ved 22-tiden kunne Erik Lykke takke de cirka 190 fremmødte for sædvanligvis god ro og orden. Og han imødeså, at Sabro Kro nok igen blev samlingspunkt for kredsmødet i det tidlige forår 2016.