Godt samarbejde - stærk kreds

Mandag, 02. mar 2015

136 deltagere, heraf 116 stemmeberettigede fra 34 jagtforeninger i kreds 1 var lørdag den 28. februar 2015 samlet til kredsmøde på Lundbæk Landbrugsskole - bare et riffelskuds afstand fra Nibe i det nordjyske.

Kredsformand Per Henriksen bød velkommen, hvorefter forsamlingen stemte i med Blæsten går frisk over Limfjordens vande, hvilket især kom til at passe senere på dagen.

Per Henriksen aflagde derefter beretning over kredsens status og aktiviteter for 2014, efter at de medlemmer, der i det forgangne år var bortgået, var blevet behørigt mindet. PH fremhævede blandt andet det gode samarbejde til alle kredsens lokalforeninger og takkede de medlemmer, der i kraft af deres tillidshverv i råd og udvalg havde gjort en særlig indsats for jagtens sag i kredsen.

Årets jagtforening i kreds 1 blev Raabjerg-Aalbæk Jagtforening, hvis formand, Henrik Andersen, tog imod både diplom og blomster med et kæmpesmil.

Beretninger fra skydningens verden

Per Lindegaard fra Flugtskydningsudvalget kunne bl.a. berette, at 57% af de 522 aspiranter ved det forgangne års haglskydeprøver havde bestået - og at en del af dem kom temmelig uforberedte - og dumpede! Han opfordrede jagttegnslærere og foreningerne til at træne mere med de kommende jægeraspiranter.

Også Dennis Christensen havde tal med fra Riffeludvalget. Ud af 615, der gik op til riffelprøven, bestod de 457. Han kunne til alles glæde løfte sløret for en ny riffelskydebane på Mors.

Ulrik Holm fra Natur og jagtstiudvalget pointerede især arbejdet for/med børn og unge og deres interesse for naturen.

Morten Kærsgaard berettede specielt om muligheder for deltagelse i diverse skydninger og mesterskaber, og at antallet af buejægere i kredsen er stigende.

Niels Korsbæk Nielsen kunne fortælle om bl.a. markprøver for både engelske og kontinentale hunde og en ny jagthundeinstruktøruddannelse.

Status fra koordinatorerne

Lars Stokkelund, som sammen med blæsere fra Nibe, Aalborg og Åbybro jagtforeninger tidligere på dagen havde blæst på jagthorn, informerede om mulighederne for både at lære at blæse på jagthorn samt en øget tilgang og stigende interesse for at deltage i konkurrencer. Henviste interesserede til Facebook-siden: Vi der blæser jagthorn.

Per Seedorf fra Strand- og havjagt (under Trækvildtsudvalget) fortalte om foreninger, der har fået forøget deres medlemmers interesse for jagten på søterritoriet blandt andet via indkøb og udlån eller udlejning af skydebobler.

Ole Thomsen, Grethe Jacobsen og Preben Egebo forelagde derefter forsamlingen deres informationer vedrørende arbejdet som henholdsvis web-koordinator, kursus- og uddannelseskoordinator og nyjægerkoordinator.

Kristian Nørgaard og Bjarne Rasmussen blev rost og hædret med rødvin for deres arbejde i henholdsvis Brønderslev Jægerråd og som jagthornskoordinator.

Debat om hjortevildt

Fra hjortevildtsgruppen kunne Niels Quist-Jensen og Tage Espersen berette om det igangværende forvaltningsarbejde vedrørende især kronvildtet. Det springende punkt er spørgsmålet om den bedste forvaltning opnås via en central forvaltningsmodel eller jægernes frivillige og jagtetisk funderede indsats. Et spørgsmål fra salen afklarede, at der bliver gennemført en bestandsopgørelse i 2015 - men ikke en egentlig hjortetælling.

Fra takker til tal og udmærkelser

Kredsens kasserer, Henrik Juul Jensen, gennemgik regnskabet og kunne konkludere, at der var et overskud på 67.078- kroner i 2014-regnskabet. På baggrund af de tal fik alle foreninger ros for deres påholdenhed.

DJ´s aktivitetstegn og DJ´s bronzenål blev efterfølende motiveret i korte men præcise taler af hovedbestyrelsesmedlem fra kreds 1, Leif Bach, og de udpegede: 78-årige Knud Jensen fra Brønderslev-Løkken jagtforening og 69-årige Erik Andersen fra Frederikshavns jagtforening. Disse kunne under stor applaus modtage æresbevisningerne.

Schweisshunde og regulering

Inden frokost havde schweisshundefører Jan Nedza fra Aalborg et velforberedt indlæg, hvori han blandt andet kunne påvise, at både Hadsund/Mariager-området og Nibe-området manglede schweisshundeførere. Han opfordrede til et endnu tættere samarbejde mellem schweisshundeførere og jægere.

Inden Claus Lind Christensen og Leif Bach fra hovedbestyrelsen kom på banen, fik Christian Sløk fra reguleringskorpset og vildtkonsulent Ivar Høst mulighed for at fortælle om reguleringserfaringer og plant-for-vildt-ordningen. Ivar Høst opfordrede på det kraftigste jægerne til at søge tilskud til vildtbeplantninger.

Taler fra formand og hovedbestyrelse

Claus Lind Christensen roste de nordjyske jægere for at have opbygget en stærk kreds og være dygtige til at samarbejde. Han redegjorde for DJ´s mål om mest mulig jagt og natur, men pegede specielt på vigtigheden af, at vi bruger de sociale medier på en ordentlig og respektfuld måde. CLC gav selv eksempler på både god og dårlig brug af eksempelvis Facebook. Han gennemgik herefter DJ's strategiplaner for de kommende år på både nationalt og internationalt plan.

Leif Bach, der er formand for medlems- og rekrutteringsudvalget, viste via grafer medlemsudviklingen både for hele landet og for kredsen. Hvor kreds 1 har haft en fremgang på 200 medlemmer i 2014, har DJ tabt 1000 medlemmer i den samme periode.

Direktør Michael Stevns koncentrerede sig i sin tale meget om Jagtens Hus, der forventes taget i brug 1. april 2016. Han påpegede samtidig i sin budgetgennemgang for 2015, at vi helst skal fastholde - eller endnu bedre hæve - medlemstallet, da 66% af DJ`s indtægter kommer fra medlemskontingentet. Han sluttede af med tre ønsker: 1) nyd jagten, 2) husk at orientere DJ om ændring af mailadresser, 3) vær altid ambassadører for jagten i Danmark

Mødedeltagernes gode og kreative forslag blev nedskrevet og taget med, inden dagens ordstyrer, Klaus Nødgaard Hansen, kunne hæve mødet og under applaus modtage et par velfortjente flasker vin hos Per Henriksen for sin fortrinlige indsats.