Forvaltning af kortnæbbet gås i den kommende jagtsæson

Mandag, 10. aug 2015

I denne uge holder Vildtforvaltningsrådet møde, og jagten på kortnæbbet gås er på dagsordenen. Det skal snart besluttes, hvordan kortnæbbet gås skal forvaltes i den kommende jagtsæson, og rådet skal i den forbindelse levere en indstilling til Naturstyrelsen.

Som det blev meldt ud i juni, er vi overraskende hurtigt nået ned på det ønskede bestandstal for Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås. Denne bestand forvaltes efter en international forvaltningsplan, som er indgået mellem de fire lande, som gæssene bevæger sig mellem: Norge, Danmark, Holland & Belgien.

Den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås er adaptiv, hvilket vil sige, at forvaltningen er dynamisk og løbende skal tilpasses den aktuelle situation. Adaptiv forvaltning kræver, at samtlige aktører i forvaltningen er enige om et fælles mål, som de alle arbejder hen imod. I tilfældet med kortnæbbet gås er målet en bestand på cirka 60.000 gæs, hvilket de fire involverede lande er blevet enige om - både internt i landene og på tværs af landegrænserne. I Danmark var bl.a. Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen involveret i beslutningsprocessen.

Målet er nået - nu skal der reageres

I henhold til forvaltningsplanen skal vi reagere, når målet for bestanden er nået, og det skal nu vurderes, hvad den mest hensigtsmæssige reaktion er.

Stig Egede Hansen, formand for trækvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund, mener, at det nu er naturligt, at de danske jægere tager ansvaret som naturforvaltere og indgår i den dynamik, der ligger i en adaptiv forvaltningsplan. Sidste år fik vi udvidet jagttiden, så flere gæs kunne nedlægges; nu viser tællingerne, at det rigtige er at ændre den igen, for at det fastsatte bestandsmål holdes.

Stig Egede Hansen, formand for DJ's trækvildtudvalg, udtaler:

- Et enigt trækvildtudvalg anbefaler - bl.a. på baggrund af en dialog med deltagere i Projekt Forbedret Gåsejagt - at januarjagten suspenderes i 2015/16, og at de danske gåsejægere samtidig udviser en smule tilbageholdenhed i løbet af sæsonen. Hvis Jægerforbundets forslag følges, kan de danske jægere også tage ansvar og vise den nødvendige tilbageholdenhed i forbindelse med jagten, og dermed kan det forhåbentlig undgås, at bestanden af kortnæbbet gås bringes endnu længere ned. Danske jægere nedlægger langt den største del af det samlede internationale udbytte, og med det følger et ansvar for forvaltningsplanens succes.

Indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet skal godkendes af de øvrige parter i forvaltningsaftalen, og i sidste ende også af miljø- og fødevareministeren, inden jagttiden endeligt fastsættes.

Danske jægere har levet op til ansvaret

Det er en succes, at de danske gåsejægere så effektivt har løst opgaven med at bringe bestanden af kortnæbbet gås ned på det ønskede niveau. Samtidig er det et godt eksempel på en situation, hvor adaptiv forvaltning kan medvirke til at sikre jægernes jagtmuligheder. Forvaltningsplanen, som inkluderer årlige tællinger af gæssene, har medført, at vi har kendskab til den store nedgang i antallet af gæs, som er sket de seneste to år. Udbyttestatistikken viser nemlig den stik modsatte tendens, og er dermed ikke sigende for bestandens udvikling. Uden de årlige tællinger havde vi formodentlig bevæget os direkte imod et akut jagtstop.

Jægerne har vist, at jagt er et redskab, som effektivt kan indgå i international forvaltning af trækvildt, og at de danske jægere gerne engagerer sig i projekter, som involverer ny viden og nye samarbejdsrelationer. Nu skal de danske jægere så vise, at det både er muligt at skrue op og ned for jagten på kortnæbbet gås.

- På den måde kan vi demonstrere vores troværdighed og sikre os, at jægere og jagt i stigende grad inkluderes i kommende planer for forvaltning af trækfugle. Det kan blive altafgørende i forhold til at bevare jagten på arter som havlit og edderfugl - og ikke mindst med henblik på at indføre jagttid på nye arter, uddyber Stig Egede Hansen.

Du kan læse mere om adaptiv forvaltning i august nummeret af Jæger, som du finder i din postkasse eller på medlemsnettet.