Faglighed og grundighed skal tegne rådet

Fredag, 27. mar 2015

På dagens møde i Vildtforvaltningsrådet blev de første trædesten for alvor lagt til en mere faglig tilgang til emnerne, som behandles i rådet. Det konstaterer Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, med tilfredshed med henvisning til, at der blev truffet beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan sikre en faglig og etisk holdbar løsning på duereguleringen. I samme retning peger beslutningen om, at Rådet skal langtidsplanlægge og sikre stabilitet og sammenhæng i naturforvaltningen.

Regulering af ringduer

På Vildtforvaltningsrådsmødet i december 2014 udbad man sig mere dokumentation om ringduers ynglemønstre og naturlig dødelighed. På den baggrund havde DCE udarbejdet et notat til dagens møde. Med det nye materiale har medlemmerne således fået flere oplysninger, der skal bearbejdes, og sender derfor hele spørgsmålet i en arbejdsgruppe.

- I Jægerforbundet er vi af den klare opfattelse, at vi ønsker jagt frem for regulering, men vi ønsker frem for alt en både faglig og etisk holdbar løsning på spørgsmålet om regulering af ringduer. Derfor er vi tilfredse med, at rådet har udtrykt ønske om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, landbruget og Jægerforbundet med rådets formand, Jan Eriksen, i spidsen, siger Claus Lind og tilføjer:

- På denne måde kan vi få vendt hele problematikken om jagt og regulering af ringduer i Danmark. Altså både de biologiske forhold og etiske overvejelser. Jægerforbundet mener, at regulering kun skal anvendes i de situationer, hvor der er et behov, som ikke kan løses på anden tilfredsstillende vis end ved regulering. Jagt skal derimod være det foretrukne forvaltningsværktøj, for jagt er en grundlæggende del af den danske naturforvaltning.

Effektiv mårhundeindsats

Ifølge evalueringsrapporten "Evaluering af indsatsplan mod mårhund" har indsatsen været effektiv, idet den har sikret, at bestanden af mårhund formentlig ikke er vokset, samt at udbredelsen af mårhund er begrænset til Jylland.

Af konklusionen fremgår det videre at... "Den frivillige indsats fra DJ's mårhundereguleringsjægere er både med til at sikre en effektiv og en omkostningseffektiv indsats. Det giver et bredere netværk og en god relation til lodsejere at arbejde på denne måde, samtidig med at omkostningerne holdes nede."

- Som formand for Danmark Jægerforbund er jeg meget tilfreds med denne evaluering af samarbejdet mellem vores frivillige mårhundereguleringsjægere og Naturstyrelsen, siger Claus Lind og tilføjer:

- Vi har leveret varen i form af den kæmpe indsats, som vores folk sammen med Naturstyrelsen har udrettet i bestræbelserne på at komme de danske mårhunde til livs. Vi fortsætter naturligvis arbejdet fremover som anbefalet i rapporten. Langsigtet planlægning Rådet behandlede også et punkt om forretningsordenen, herunder den fremtidige arbejdsform.

Her noterede Jægerforbundet sig med tilfredshed, at der bordet rundt var enighed om langt større grad af langtidsplanlægning i behandlingen af sager og flere langsigtede strategier i naturforvaltningen.

- Det vil betyde, at der vil blive bedre tid til at indsamle fakta og grundigt afdække problemstillinger, hvilket vil kunne give veldokumenterede og holdbare løsninger, der kan sikre stabilitet og sammenhæng i naturforvaltningen i Danmark, siger Claus Lind.

Morten Sinding-Jensen