Få fremmødte sikrede godt fynsk kredsmøde

Mandag, 09. mar 2015

Selvom det var småt med deltagerantallet, blev kredsmødet i kreds 5 en god oplevelse for de fremmødte. Der var den klassiske beretning fra kredsformand Georg G. Jensen, enkelte panderynker og så blev Syddansk Akademisk Jagtforening valgt til Årets Jagtforening

Det laveste deltagerantal i mange år

Dalum Landbrugsskole lagde lokaler til, da kreds 5 afholdt årsmøde den 8. marts. Jagthornsblæserne Jørn William Knudsen og Knud Holm blæste til samling, hvorefter fungerende kredsformand Georg G. Jensen (GGJ) bød velkommen. Han ærgrede sig lidt over, at ikke flere havde valgt at deltage i kredsens vigtigste møde. GGJ bad de tilstedeværende rejse sig og mindes de medlemmer, der var gået bort i det forløbne år.

Første punkt på dagsordnen var valg af stemmetællere, og her blev Kenneth Elkrog og Alfred Andreassen valgt. Per Nyegaard Olsen blev efterfølgende valgt som mødets dirigent. Han takkede for valget og ønskede alle et godt kredsmøde. Han kunne dernæst konstatere, at mødet var lovligt indkaldt og gav straks ordet videre til GGJ for aflæggelse af formandsberetning.

Beretning om kredsens virke i 2014

- Vi er i dag kun 86 stemmeberettigede til at repræsentere 110 jagtforeninger. Det er 51,5 % af mulige stemmeberettigede og kun 41 % af samtlige jagtforeninger. Det er en tilbagegang på 20 % fra tidligere år. Dertil er der i dag syv gæster, så vi er i alt 93. Vi tager det som et udtryk for, at medlemmerne er tilfredse med forbundet og dermed også kredsbestyrelsens arbejde. Flere synes, det er for dyrt at deltage. Kredskassereren har ellers hvisket mig i ørerne, at sidste års kredsmøde kostede kredskassen 21.000 kr., selv om der var en forholdsvis høj egenbetaling. Derfor har kredsbestyrelsen også besluttet, at kredsmødet i 2016 afholdes som et aftensmøde.

- Samlet er vi 8362 medlemmer i kredsen pr. 1. oktober 2014, og det er en tilgang på 39 medlemmer. Det er måske ikke mange, men det er bedre end tilbagegang. Der er samtidig en nedgang i antal jagtforeninger, da flere i årets løb har lagt sig sammen.

- Vi har 10 haglprøvehjælpere og haglprøvesagkyndige i kredsen. Prøverne afvikles professionelt og med ensartethed, og vi får ros flere steder fra, for den rolige måde, prøverne afholdes på. Vi havde i 2014 fem prøver med 243 aspiranter, hvoraf 149 bestod. På den første prøve i Barløse bestod 50 %, og til sidste prøve på Lejbølle bestod 70 %. Jeg tror, nogle aspiranter havde taget lidt for let på prøven. At skulle skyde seks ud af 18 duer var måske ikke helt så let, og måske var skydebanen ikke blevet besøgt nok. Vi har ydermere kun haft én klage, og denne klage skyldes en menneskelig fejl, idet der var en tastefejl i afrapporteringen.

Udstillingen i Odense Congress Center er den største, kredsen nogensinde har arrangeret. Det var en fantastisk messe, hvor alle ydede en fremragende indsats. Kristian Spodsberg styrede slagets gang med sikker hånd, godt hjulpet af de mange hjælpere.

- Der var desværre kun godt 11. 000 besøgende de tre dage, men der er også flere messer rundt om i landet, bygget op omkring samme koncept. Hovedbestyrelsen vil nu efterfølgende tage stilling til, hvor mange messer, Jægerforbundet skal deltage i. Der er, under vores HB-medlem Kaj Refslunds ledelse, nedsat et kommissorium, hvis opgave det bliver at tage stilling til, hvilke og hvor mange arrangementer, Jægerforbundet skal involveres i.

- Vi mener i kredsbestyrelsen, at både hovedbestyrelsen og Odense Congress Center selv skal yde en større indsats under den aktive planlægning, da ingen her i bestyrelsen er professionelle.

- Vi var også repræsenteret på Det Fynske Dyrskue. Hovedkræfterne bag var Jens Thomsen og Ejgil Jensen, hjulpet af et team af frivillige. Der blev bl.a. uddelt mange smagsprøver på vildt samt bagt et utal af pandekager. Vi må ikke sammenligne OCC med dyrskuet, men det er tankevækkende, at dyrskuet kun kræver 25 hjælpere, hvor imod der til OCC kræves mere end 300. Dyrskuet koster kun 10 % af OCC. Kredsbestyrelsen har besluttet, at vi igen er at finde på Det Fynske Dyrskue i dagene 12. til 14. juni 2015.

- Kreds 5 har en repræsentant siddende i TV2's Repræsentantskab, og det er mig. Vi er 33 forskellige organisationer repræsenteret. Jeg har deltaget i to ud af tre møder, så det er ikke meget, jeg kan fortælle. Det har dog givet en del gode kontakter. Vi arbejder nu på, at få TV2 Fyn gjort interesseret i vores Forbundsmesterskab for jagthorn, som afholdes den 30. maj på Kærsgaard Gods ved Brenderup.

Fagkoordinatorerne

Hovedparten af koordinatorberetningerne kunne i god tid læses på kredsens hjemmeside, og de fleste koordinatorer var til stede på mødet. GGJ sagde i sin beretning:

- Vi har nogle dygtige og engagerede koordinatorer. En koordinator har mange arbejdsopgaver, og gode frivillige koordinatorer hænger ikke på træerne. Deres arbejdsopgaver er mangfoldige, så når en koordinator siger, at opgaven er for omfangsrig, og hvis han ikke kan dele opgaven med en kollega, vil han ikke være koordinator mere, så skal han tages alvorlig. - Jægerforbundets regler for samme er måske ikke helt up to date og kan besværliggøre arbejdet. De bør nok tilrettes med et serviceeftersyn, som vi selvfølgelig gerne hjælper med.

Kredsbestyrelsen fik efterfølgende carte blanche til selv at udpege de koordinatorer, der er behov for.

Jægerrådene

- Kaj og jeg har deltaget i ni jægerrådsmøder, fortsætter GGJ sin beretning. Til sidst havde Kaj og jeg været så meget sammen, at Kaj ville kysse godnat, men jeg kan berolige jer med, at jeg var standhaftig. Vi havde også kredsens formand for hjortegrupperne, Hans Kristian Nielsen, og vildtplejerådgiver, Kim Broholm, med på nogle af møderne.

- På de ni møder deltog maksimalt 168 jægere, hvilket er en deltagelsesprocent på ca. 2 %. På et af jægerrådsmøderne skulle endda vælges ny jægerrådsformand, og han blev valgt at kun tre tilstedeværende medlemmer og uden modkandidat. Er møderne ikke interessante nok, eller er det os, der er for kedelige? Skal vi afholde jægerrådsmøder hvert år, eller skal konceptet ændres? Koster gør det jo også. Det er mit håb, at I vil tage problematikken med hjem til foreningen og så komme med gode råd til, hvad vi kan gøre.

Kredsunderviserne

- I har sikkert hørt begrebet eliteinstruktør, eller kredsunderviser, som de kom til at hedde. Med indførelsen af haglskydeprøverne mente man, at der manglede undervisere, der kan hjælpe aspiranterne til at bestå prøven. Alle kredse, og dermed også kreds 5, blev i foråret 2014, bedt om at udpege et korps af egnede flugtskydningsinstruktører, der skulle efteruddannes. Det blev til en besværlig proces, hvor det lykkedes kreds 5 at få sat sit fingeraftryk på det færdige koncept. Derfor bliver der i ugerne 25 og 26 uddannet otte personer, der efterfølgende vil være klar med hjælp og undervisning, hvor det måtte ønskes.

- En enig kredsbestyrelse har efterfølgende besluttet, at nye tiltag, der ikke er færdigbehandlede, stilles i bero. Man skal huske, at vi tillidsfolk er frivillige, og kvalificerede svar kræver tid. Det samme gør høringsfrister, hvor vi ofte skal spørge vores bagland samt diskutere en fælles beslutning i kredsbestyrelsen, inden vi kan afgive et gennemtænkt og seriøst svar.

Markvildtslav

- Vores markvildtslav er i god fremgang. Det sjette stiftes, om alt går godt, i dag på Langeland. Vi kommer stille og roligt med, men har plads til flere.

Hjortevildtslav

- Desværre hører jeg ofte, at vi jægere bærer os forkert ad. Vi har en forkert sammensætning af hjortevildtet, og så er vi trofæjægere. Også, at hvis vi ikke tager os sammen, risikerer vi særfredninger, restriktioner og arealbegrænsninger.

- Der er ingen tvivl om, at der er brodne kar imellem, og at trofæet spiller en særlig rolle. Vi bør ikke tordne mod hinanden, men give budskabet videre om den gode hjorteforvaltning, også til den gruppe, der ikke er medlem af Jægerforbundet. Viden må være bedre end trusler.

Valg af kredsformand

Da GGJ var fungerende kredsformand, skulle der være valg for en periode af et år. Valget var hurtigt overstået, idet GGJ blev valgt uden modkandidat indtil næste ordinære kredsformandsvalg.

GGJ takkede for valget med ordene:

- Arbejdet i kredsen står højt på min liste. Jeg mener ikke, der er nok sammenhængskraft fra kredsbestyrelsen til jagtforeningen og efterfølgende jægeren. Mange jægere ved ikke, hvad vi i kredsbestyrelsen arbejder med. Det er en svær opgave, som kun kan lykkes med jeres hjælp. Derudover vil jeg selvfølgelig fortsætte den gode udvikling og det gode samarbejde, vi har i kredsbestyrelsen, der er garanter for at varetage de fynske jægeres interesser. Efter mødet i dag skal vi konstituere os, og i den forbindelse finde både ny næstformand samt kasserer. Samtidig mangler vi en jagtstikoordinator, og finder vi ikke en, er jeg bange for, at aktiviteten dør her i kredsen.

Til sidst takkede den nyvalgte kredsformand både de ansatte og hovedbestyrelsen for det gode samarbejde. Rettede også en tak til bestyrelseskollegaerne samt koordinatorerne for en stor og fremragende indsats med kredsens aktiviteter. Som det sidste rettede kredsformanden en stor tak til de mange frivillige:

- Uden jeres hjælp kunne meget ikke lade sig gøre, tilføjede han.

Bred orientering

Kristian Spodsberg (KS) fortalte om Elmelundsprojektet, hvor et område til hundetræning indvies den 17. april.

KS er udtrådt af nyjægerudvalget, men fortsætter i medlemsudvalget. Nyjægerudvalget overtages af Lennart Frowin, jægerrådsformand på Nordfyn. KS gennemgik efterfølgende navnene på repræsentanterne til Jægerforbundets Repræsentantskabsmøde, hvoraf enkelte blev justeret.

Årets Jagtforening

Udnævnelsen af Årets Jagtforening tog HB Kaj Refslund sig af. Han kunne bekendtgøre, at valget var faldet på Syddansk Akademisk Jagtforening.

- I er en flot og værdig prismodtager, sagde Kaj Refslund.

- I deltager nu i den landsdækkende konkurrence om at blive Årets Jagtforening, der udnævnes på Repræsentantskabsmødet den 9. maj. Det er utroligt, at vi igen kan stille med en jagtforening, som kan bære denne titel. I er en flok unge entusiaster, som også bruger fritiden på det her område. I viser med al tydelighed, at jagt er et godt sted at mødes på tværs. Stort til lykke.

Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at hverken jagtforeninger eller jægerråd havde indsendt forslag, men derimod kredsbestyrelsen.

Forslaget gik på valg af udvalgsformænd til Jægerforbundets aktivitetsudvalg. GGJ begrundede forslaget. Forslaget skulle sikre mere dynamik og udvikling i udvalgene. Forslaget blev vedtaget og videresendes til DJ's Repræsentantskabsmøde.

Indlæg fra Jægerforbundet

Dernæst fulgte indlæg af såvel Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, HB-medlem Kaj Refslund og direktør Michael Stevns.

Claus Lind påpegede, at tonen vi bruger til hinanden, til tider er hård. Opfordrede til, at vi lærer at tale bedre med hinanden, for det har vi behov for. Ikke mindst i de sociale medier. Claus Lind sluttede sit indlæg med at opfordre de tilstedeværende til at give et stykke vildt til naboen eller genboen, for på den måde også at viderebringe kendskabet til jagten og naturen.

Michael Stevns redegjorde for byggeriet af Jagtens Hus. Oplyste samtidig, at det nu var muligt at tilmelde og foretage dankortbetaling til koordinatorernes aktiviteter samt DJ-kurser.

Kaj Refslund (KR) fortalte bl.a. om sit arbejde som HB-medlem på Fyn. Han vil arbejde for udnyttelse af det vildt, der nedlægges. Mere kendskab til vildt som spise og kendskab til og accept af jagten. Om arbejdet i medlemsudvalget tilføjede Kaj Refslund:

  • Ca. 80 % af førsteårs kursisterne bliver i DJ også året efter.
  • Vi vil i 2015 have en forenklet kontingentstruktur.
  • Vi vil i 2017 have øget antallet af medlemskaber.

Endelig opfordrede KR jagtforeningerne til at investere i juniorjægerne. KR sluttede med at rose kredsbestyrelsen og GGJ. Til sidst rettede KR en tak til de tilstedeværende for den indsats, der blev gjort derude.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til kredsformanden for en afsluttende bemærkning. Georg Guldberg Jensen takkede dirigenten for et godt ledet møde. Takkede forsamlingen for fremmødet og ønskede en god hjemtur.