Elge i Lille Vildmose

Tirsdag, 10. feb 2015

Hvis det går efter planen, så vil der til næste år vandre elge rundt i Lille Vildmose, nærmere bestemt det såkaldte Mellemområde mellem Tofte Skov og Høstemark Skov. I så fald vil den store planteæder være tilbage i Danmark efter et fravær på cirka 12.000 år.

Grundlaget for idéen går tilbage til 2007, hvor fredningssagen for Lille Vildmose fandt sin afslutning. Dermed var Danmarks største landfredning med et samlet areal på cirka 70 kvadratkilometer en kendsgerning.

"Tofte Skov og Mose" udgør i alt cirka 4.000 hektar, og cirka halvdelen er skov, mens den anden halvdel er højmose. Arealet blev indhegnet i 1907. "Høstemark Skov og Mose" - cirka 575 hektar - blev hegnet i 1933.

Imellem disse to arealer befinder "Mellemområdet" sig - et areal på cirka 2.100 hektar.

Under hegn

Hele "Mellemområdet" skal hegnes, hvilket i praksis vil indebære at opsætte et cirka 12 kilometer langt hegn mod vest og et cirka 9 kilometer langt hegn mod øst, idet begge "gavlender" mod henholdsvis Tofte Skov og Høstemark Skov er hegnet i forvejen. Den samlede hegnslængde bliver således cirka 30 kilometer.

På foranledning af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og betalt af Aage V. Jensens Naturfonde udarbejdede DMU i 2008 en rapport om muligheden for udsætning af elg i Danmark. Denne rapport blev debatteret i Vildtforvaltningsrådet, og har været med til at skubbe på projektet i Lille Vildmose.

Sideløbende hermed - men uden direkte tilknytning til udsætningen - er der igangsat et såkaldt EU Life projekt til et beløb på hele 42 millioner kroner.

Det er ejeren af hovedparten af Lille Vildmose - Aage V. Jensen Naturfond - samt Aalborg Kommune og Naturstyrelsen, som i fællesskab igangsatte projektet i 2011, og det skal fortsætte til 2016.

Hovedformålet er at bevare den cirka 20 kvadratkilometer store højmose, som Lille Vildmose er, og i bedste fald skabe forudsætningerne for at nedbrudte moseområder kan reetableres.

Et af delmålene er at hæve vandstanden i store dele af Mellemområdet, og her vil de langbenede elge virkelig komme til deres ret med hensyn til at forhindre yderligere uønsket trævækst. Dette vil de store dyr kunne klare i langt højere grad end kronvildtet, hvilket er en medvirkende årsag til ønsket om udsætningen. Derudover vil både kronvildt og elg udfylde en plads i naturen som i "gamle dage". De store dyr vil som følge af deres aktivitet skabe forstyrrelse og dynamik - og derigennem mere variation og mangfoldighed i naturen.

Tilladelserne i hus

Skovrider Jacob Palsgaard Andersen er Aage V. Jensens Naturfonds tovholder på udsætningsprojektet. Han oplyser, at de nødvendige tilladelser er i hus.

- Og her i år vil det i alt cirka 30 kilometer lange hegn blive sat op, fortæller han.

- Vi håber, at udsætningen vil kunne ske i foråret 2016. Vi har haft besøg af vildtforvaltningseksperten Rita Butterschøn fra Københavns Universitet, og hun anbefalede netop elge i Mellemområdet, fordi det er for sumpet til, at krondyrene kan lave en effektiv afgræsning og dermed forhindre uønsket trævækst. Det er meningen, at også cirka 50 krondyr skal "sluses" ind i Mellemområdet fra både Tofte Skov og Høstemark Skov.

Da projektet endnu var i sin vorden, udtalte en af hovedkræfterne bag projektet, den nu pensionerede biolog i fondene, Poul Hald Mortensen, at 'det vil give os en glimrende mulighed for at erfare, hvordan det vil fungere med elge i den danske natur, også i relation til friluftsliv, idet der i princippet vil blive færdsel efter naturbeskyttelseslovens regler.'

Der vil blive færiste og låger, så publikum får rig mulighed for at besøge Mellemområdet, og opleve både krondyr og elge. Naturfonden har etableret en række gode observationstårne i hele Lille Vildmose området, som alle er et besøg værd.

Lille Vildtmosecentret formidler og vejleder om alle natur- og kulturaspekter i mosen og udgør et godt udgangspunkt for besøg i området. Adressen er Birkesøvej 16, Dokkedal, 9280 Storvorde.