Danmarks Jægerforbunds første oplæg til hjortevildtforvaltningen

Onsdag, 29. jul 2015

Der har været mange misforståelser og halve vinde i debatten om fremtidens hjortevildtforvaltning, hvor der skal findes en løsning, som Vildtforvaltningsrådet kan præsentere for ministeren. Her bringer Danmarks Jægerforbund vores foreløbige oplæg til fremtidens hjortevildtforvaltning. Samtidigt har spørgsmålene også været mange, og derfor har vi samlet en side med svar på første runde af spørgsmål og påstande.

På hjortevildtgruppernes årsmøde i Ulfborg i maj 2015 blev de fremmødte præsenteret for to foreløbige oplæg til fremtidens hjortevildtforvaltning: Ét samlet oplæg fra Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening og ét fra Danmarks Jægerforbund.

Samtidigt blev de fremmødte altså også præsenteret for et anderledes oplæg fra Danmarks Jægerforbund. Dette oplæg bygger på de forslag, der er kommet ind fra medlemmer, tillidsfolk og andre jægere rundt i det hele landet. Oplægget kan og vil ændre sig i takt med det videre arbejde og nye indkomne forslag.

I august holder Den Nationale Hjortevildtgruppe igen et møde, og i starten af september holder Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse også et møde. Hovedbestyrelsen vil her tage stilling til situationen og udstikker en retning, som den fremtidige arbejdsproces og debat skal forholde sig til i Danmarks Jægerforbund.

Det kommende forløb

Oplæggene blev efter mødet i maj sendt med de regionale hjortevildtgrupper hjem til videreudvikling og debat i lokalområderne. Det lokale arbejde skal præsenteres på et nyt møde til august, hvorfor arbejdsprocessen altså langt fra er færdig endnu. Der står også stadig mange forhandlinger med de øvrige interesserenter for døren, hvor organisationerne skal forsøge at nå hinanden. Og uanset formen på det endelige forslag til hjortevildtforvaltningen, som skal fremlægges for Vildtforvaltningsrådet til december, skal det også drøftes der, før det kan sendes som en anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren.

Anbefalingen kan ministeren selv vælge at følge eller ej. Men lad det være sagt med det samme: Folketinget har til enhver tid mulighed for at ændre i jagt- og vildtforvaltningsloven, og ønskede Miljø- og Fødevareministeren at frede for eksempel Kronvildtet, kunne dette gøres alene med en bekendtgørelse, der ikke skal til behandling i folketinget.

Den Nationale Hjortevildtgruppe og de regionale hjortevildtgrupper består af repræsentanter fra blandt andet de fire nævnte foreninger. Danmarks Jægerforbund er én af disse organisationer og kan som sådan kun stille forslag på egne vegne. Selve konstellationen er historisk set opstået, da Danmarks Jægerforbund ville undgå at en national forvaltningsplan, der ikke tog højde for de lokale forskelle, blev trukket over hovedet på jægerne.

Her kan du se beslutningsproccessen vedrørende hjortevildtforvaltningen i Danmark.

Lokal medbestemmelse - lokalt ansvar

Da hjortevildt skal forvaltes over meget store områder, og fordi der er store lokale forskelle i kravene til forvaltningen, har der fra arbejdets start, været et udtalt ønske blandt lokale jægere om lokal medbestemmelse. Det har været de regionale hjortevildtsgruppers opgave, at komme med disse lokale input og omvendt at sprede kendskabet til de forslag, som de samlede input munder ud i.

Det har været håndteret forskelligt, blandt andet har de ovenstående oplæg været offentligt tilgængelige på nogle af gruppernes hjemmesider.

Tonen på den nylige debat har vist, at det lokale kendskab til arbejdet desværre ikke har været stort nok. Det har Danmarks Jægerforbund taget til efterretning og vil fremadrette være opmærksom på at få sendt flere informationer ud via vores digitale og analoge medier.

Debatten om fremtidens forvaltning

Der har dog været sendt en del informationer ud, og alle interessenter i hjortevildtforvaltningen har et ansvar for at holde sig orienteret og sætte sig grundigt ind i disse. Dette kan foregå via www.hjortevildt.dk, www.jaegerforbundet.dk, via de mange lokale, regionale og nationale møder og medier, via jægerforbundets andre digitale medier og via Jæger. Danmarks Jægerforbund vil fremadrettet sende flere relevante nyheder og materialer ud via disse kanaler.

I debatten er der også fremkommet en række påstande og spørgsmål, som vi løbende vil samle på en side på www.hjortevildt.dk. ;Vi har samlet første runde af vores svar på spørgsmål og misforståelser her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen