COWI-rapport: mårhundeindsatsen virker!

Torsdag, 16. jul 2015

I majnummeret af Jæger blev der bragt en artikel om DJ´s mårhundeindsats. DJ har etableret et netværk af frivillige mårhundereguleringsjægere, der er uddannede til at varetage opgaven med at opspore, identificere og aflive mårhunde. Arbejdet sker som en del af en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.

Da artiklen til Jæger blev produceret, afventede vi en evalueringsrapport fra konsulentfirmaet COWI, bestilt af Naturstyrelsen. Rapporten skulle evaluere indsatsen, og resultatet, forventer vi og andre, vil være med til at afgøre, hvordan indsatsen prioriteres og organiseres fremover. Rapporten foreligger nu, og på Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse pressemeddelelsen.

Det, Jægerforbundet først og fremmest glæder sig over, er selvfølgelig, at den frivillige indsats, der lægges for dagen blandt mårhundereguleringsjægerne virker. På det punkt er rapporten klar og konkluderer blandt andet:

Den (red. indsatsen fra mårhundereguleringsjægerne) har stor betydning for indsatsen mod mårhunde, kendskabet til mårhunden og samarbejdet med lodsejere.

Hvad betyder indsatsen for naturen?

Mårhunden blev først set i Danmark omkring Vejle tilbage i 1980. Der er forekomst af mårhund i Jylland og på Fyn. Naturstyrelsen har givet arten status som invasiv, hvilket vil sige, at den ikke naturligt hører hjemme i Danmark og har en negativ indflydelse på biodiversiteten. I COWI-rapporten konkluderes det, at indsatsen har haft en betydelig effekt for naturen:

"Reguleringen gennem en begrænsning af mårhundens bestand har været en medvirkende årsag til, at mårhunden ikke har gjort væsentlig skade på den hjemmehørende fauna, herunder sårbare forekomster af ynglefugle og padder. Det væsentlige at bemærke i den sammenhæng er, at vi i projektet vurderes at have nået et realistisk mål, som kan udgøre et fornuftigt udgangspunkt for fremtidens indsats."

Ud over at have en negativ indflydelse på biodiversiteten, kan mårhunden bære parasitter og smitsomme sygdomme, som f.eks. rabies og trikiner. Alt i alt er der tale om en meget positiv evaluering af indsatsen, og slutteligt i rapporten anbefales det, at indsatsen fortsætter efter projektets udløb i 2015.

Jens Venø Kjellerup formand for DJ's markvildtudvalg siger om det fremadrettede arbejde:

- Markvildtudvalget ønsker nu, at der arbejdes videre med at sikre en ny aftale med Naturstyrelsen. Aftalen skal sikre, at vi kan styrke indsatsen, og ikke mindst at Jægerforbundet får midler efter den betydning, vi har for projektet. Det arbejde skal igangsættes i den nærmeste fremtid.

Et skoleeksempel på samarbejdet

Klaus Knudsen er en af Jægerforbundets mårhundereguleringsjægere. Han holder til i det vestjyske. Forleden leverede han et skoleeksempel på, hvordan mårhundebekæmpelse skal foregå. Ved en feltindsats med oprettelse af foderplads og kameraovervågning igennem en længere periode fandt Klaus Knudsen et nyt mårhundepar. Ved at kunne aflæse på vildtkameraet, hvornår mårhundene besøgte foderpladsen, kunne han på anstandsjagt nedlægge tæven.

Der blev udsat en judastæve en uge senere, der med det samme fandt hannen. Parret bliver efterfølgende sporet til en naturgrav sammen med Naturstyrelsens mårhundereguleringsjæger Brian Kjølhede, hvor begge dyr blev fanget og hannen aflivet. Indsatsen viser, hvordan viden, samarbejde og det lokale kenskab til terrænet i samspil kan være med til sikre en effektiv indsats i bekæmpelse af mårhunden.

Udvikling af projektet - hundene skal i spil

Indtil nu har anstandsjagten og indsatsen med fælderne givet gode resultater. GPS-sendere og brugen af judasdyr har også været anvendt. Sidstnævnte har virket, men der er også ulemper da GPS-halsbåndene kan være ustabile og har en begrænset levetid pga. batteriet. Derfor er der brug for at supplere metoden.

I følge rapporten har der været gode erfaringer med at bruge hunde i indsatsen mod mårhund, og i følge Peter Smærup, projektleder for mårhundeindsatsen i DJ, er brug af hund det næste skridt:

- En del af vores frivillige har hund, som de ønsker at anvende i forbindelse med indsatsen mod mårhund. Derfor er det klart, at vi skal i gang med den del af uddannelsen af mårhundereguleringsjægerne.

- Sabina Rohde