Arbejdet med høringsvar til Natura 2000 er veloverstået

Søndag, 19. apr 2015

Som omtalt i en tidligere nyhed har Danmarks Jægerforbund i den seneste tid kørt en større indsats i forbindelse med Natura 2000 planerne, der kom i høring før jul. Nu er denne omgangs arbejde med udarbejdelse af høringsvar til planerne overstået - og det er gået rigtig godt, takket være en stor indsats fra Danmarks Jægerforbunds lokale tillidsfolk.

Som et led i arbejdet, er der blevet af afholdt syv decentrale møder i DJ-regi. Knap 100 mand har deltaget, og der har været en god og konstruktiv stemning.

- Formålet med møderne har været at få udarbejdet høringsvar til de 48 Natura 2000 områder, DJ prioriterer højest, og det er vi kommet godt i mål med, siger biolog hos Danmarks Jægerforbund, Bent Ove Rasmussen, der har været rundt i landet på turne.

De 48 områder er udvalgt, da det netop er i disse områder, at jægerne har stor interesse for vandfuglene. Ved nærstudier af de 48 områder er seks områder blevet frasorteret i forløbet, da det ikke var relevant at udarbejde høringsvar til dem. De seks områder blev udvalgt tidligt i processen, hvor planerne blev gennemgået for bestemte ord, der tændte advarselslamperne - som f.eks. jagt. Men ved en nærmere gennemlæsning viste det sig, at det ikke var nødvendigt, at afgive høringsvar, da indholdet i planerne ikke gav anledning til særlige bemærkninger.

Til de resterende 42 planer, er der med lokal hjælp udarbejdet og indsendt høringsvar til miljøministeriet.

Mange muligheder i planerne - men vi er stadig vågne

Generelt set har indholdet i udkastene til planerne åbnet op for mange muligheder. I arbejdet med høringssvarene har vi dog været på stikkerne og har særligt været opmærksomme på at identificere potentielle begrænsninger i forhold til jagtmulighederne, der kunne ligge i de enkelte planer. Der har heldigvis ikke været det store at komme efter.

Det tror forbundet på skyldtes det store stykke arbejde, der blev lagt i forbindelse med gennemgangen af den tidligere generation af Natura 2000 planer tilbage i 2009-2011, hvor en lang række af DJ´s tillidsfolk også bidrog til arbejdet. Ved nærstudierne af planerne har fokus især været rettet mod sæler og de kolonirugende fugle. Generelt har Danmarks Jægerforbund kunne støtte op om de initiativer, der har været fremlagt i planerne, hvor der lægges op til forbedringer af levestederne. Samtidig har vi været meget opmærksomme på, at initiativerne og indsatserne ikke får indflydelse på f.eks. adgangen til jagtområderne i jagttiden.

Hele vejen igennem processen har der været tale om en stor indsats fra lokale frivillige kræfter, der med deres viden har bidraget til en kvalificering af høringssvarene og dermed Danmarks Jægerforbunds input til Natura 2000 planerne.

Vildtforvalterne, der lige nu er midt i deres uddannelsesforløb, fik også mulighed for at deltage. Eleverne fik mulighed for at bidrage til processen, hvor de har kunne prøve kræfter med forvaltningsteori omsat til praksis. Samtidig var deres bidrag også en stor hjælp i forbindelse med udarbejdelse af høringsvar.

Hvad er næste skridt?

- Vi glæder os også generelt meget over de mål, der er sat for naturgenopretningen i Natura 2000 områderne og ser frem til samarbejdet med kommunerne om de enkelte indsatsplaner og ikke mindst det arbejde, der følger herefter, slutter Bent Ove Rasmussen.

Naturmålene i Natura 2000 planerne stemmer godt overens med DJ´s trækvildtstrategi, der fokuserer på arbejdet med flere og bedre levesteder til vandfuglene. Det arbejde, der er udført lover godt for den kæmpe opgave, der ligger foran os med trækvildtstrategien - hvis succes vil afhænge af gode lokale kræfters organisering og deltagelse i arbejdet.

Her på vores hjemmeside kan du finde alle vores høringssvar, blandt andet til Natura 2000-planerne. Du kan læse mere om Natura 2000 her og få yderligere information om Danmarks Jægerforbunds planer i dit område hos dit lokale medlem af trækvildtudvalget.

- Sabina Rohde