Holdningernes mødested

Vildtforvaltningsrådet er mødestedet for skarpe holdninger til den danske natur og vildtforvaltning. Men det er også stedet, hvor man lytter til hinanden og finder et kompromis. Det er både rådets styrke og svaghed. Her kan du møde medlemmer af Vildtforvaltningsrådet og læse nærmere om deres holdninger.

De repræsenterer både naturbeskyttere og naturbenyttere. Dem, der bruger naturen, og dem, der ejer naturen. Det er Danmarks største grønne foreninger, der udgør Vildtforvaltningsrådet, og dermed har en direkte linje til beslutningstagerne, når der skal lovgives om natur og vildt.

De forskellige udgangspunkter giver grobund for argumentation og debatter. Alligevel er alle enige om, at konstruktionen er unik og bevaringsværdig. Kompromiser er i højsædet og den mulige indflydelse maksimal. Men udfordringerne lurer også lige om hjørnet, blandt andet skal udsætningsforliget forhandles på plads i det kommende år.

Friluftsrådet

Repræsentant: Flemming O. Torp, bestyrelsesmedlem

Om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet

- Vi arbejder først og fremmest for, at man tænker på den almene befolknings oplevelsesmuligheder, når man arbejder med vildtforvaltning. Undersøgelser viser, at det højner naturoplevelsen at møde vilde dyr, og alle har ret til den gode naturoplevelse.

Om Vildtforvaltningsrådets forcer og svagheder

- Det faktum, at vi når til enighed, tegner rådets store styrke. Det er en stor succes, at alle medlemmer af rådet for eksempel har været med til at sige ja til den nye jagtprøve. Enigheden gik også igen, da vi behandlede ulvenes tilstedeværelse. Her blev vi enige i ulvegruppen om en dynamisk forvaltningsplan, der blandt andet betyder, at gruppen vedbliver at eksistere. Bare fordi der er lavet én plan, stopper forvaltningsarbejdet ikke der.

- Det er ikke så vigtigt for os at snakke succes eller mangel på samme. Vi vil meget hellere tænke langsigtet, og det har måske tidligere været svært i Vildtforvaltningsrådet. Vi vil gerne, at man tænker meget mere samlet i forhold til vildtforvaltning. Det er ikke noget, der sker over natten, men vi er godt på vej, og jeg er optimist. Som udgangspunkt er rådet en meget dansk tilgang til en problemstilling: Der findes en række modsatte holdninger, men via dialog sikrer vi løsninger, som alle kan gå ind for.

Om jagt

- Jagt er en storslået naturoplevelse, og den følelse af nærhed og kærlighed til naturen, som jægerne udtrykker, er det, der er essensen i vores organisation, og det vi værner om: At alle har ret til den følelse af samhørighed med naturen.

- Jagt tjener også et formål i forhold til at regulere vildtbestanden. Men Danmark er meget befolkningstæt, og det medfører nogle udfordringer, som kræver en form for strukturering. Det har vi set i forhold til hjortevildtforvaltningen, der udfordrer den måde, jagten er struktureret og organiseret på i dag.

Om fremtiden i Vildtforvaltningsrådet

- Overordnet set skal vi snakke vildtforvaltning og ikke kun jagt. Og så skal vi tænke i forvaltningsplaner, der ser naturen som en helhed og ikke matrikler. Der venter også udfordringer som udsætningsforliget. Hvordan vil Vildtforvaltningsrådet håndtere de dilemmaer – også de etiske – som er i det? Der håber jeg på, at vi når et skridt videre end sidste gang - også miljømæssigt, hvor vi skal drøfte for eksempel fodring ved søer.

Danmarks Naturfredningsforening

Repræsentant: Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident

Om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet

- Vi ønsker nogle overordnede rammer, der sikrer en mere hensigtsmæssig jagt i en biologisk og etisk henseende. Og så arbejder vi for, at Vildtforvaltningsrådet i højere grad forholder sig til ikke-jagtbare arter, og at drøftelserne om jagttiderne kommer til at bære mindre præg af ”handler” foreningerne imellem.

Om Vildtforvaltningsrådets forcer og svagheder

- Vi argumenterer først og fremmest for, at der oprettes et Naturråd med en bredere portefølje end Vildtforvaltningsrådet, så vi kan brede diskussionerne mere ud end udelukkende jagtspørgsmål.

- Men det er en meget stor styrke, at vi kan forelægge ministeren indstillinger, som hele rådet står bag, så hun lytter. Det gælder senest indstillingen om forvaltningsplanen med ulv, hvor vi har haft mulighed for at skabe vilkår for, at ulven kan leve i Danmark.

- De tilbagevendende drøftelser om jagttider er en meget opslidende del af arbejdet i rådet. Og det handler efter DN’s opfattelse ikke så meget om grundlæggende uenigheder, men om mangel på fornuftige rammer for den løbende revision af jagttiderne.

Om jagt

- Jagt er en fritidsinteresse på samme måde som lystfiskeri. Det får mange mennesker ud i naturen og skaber dermed mere forståelse for behovet for at passe på den. Og så tjener jagt et forvaltningsmæssigt formål.

- De negative sider ved jagten er i høj grad en konsekvens af, at loven og de dyreetiske regler ikke efterleves. De problemer, vi oplever, er knyttet til de monstrøse fasan- og andeudsætninger, for meget jagt på små arealer, nedlæggelse af mange krondyr på små arealer, jagt på krondyr på foderpladser og lignende. Dertil kommer et manglende hensyn til andre brugere af naturen, når man afholder jagt. 

Om fremtiden i Vildtforvaltningsrådet

- Rådet har for nyligt fået en del nye medlemmer, som vi håber og tror på vil medføre, at rådet ser på opgaverne med friske øjne.

- Vi ønsker, sammen med resten af rådet, at få set på nogle af bestemmelserne i jagtloven. Vi vil blandt andet sikre, at der i højere grad er en sammenhæng mellem muligheden for at gå på jagt og det pågældende areals bidrag til bestandene. Og så skal vi opprioritere indsatsen for de arter, der er i voldsom tilbagegang eller direkte truede.

- Men den største udfordring er i vores øjne at midlerne til at gøre, hvad vi alle grundlæggende er enige om – nemlig at forbedre vilkårene for dyrelivet – ikke ligefrem vokser. 

Dansk Ornitologisk Forening

Repræsentant: Egon Østergaard, formand

Om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet

- Vi har selvfølgelig fokus på fuglejagt og fuglebeskyttelse i vores arbejde i rådet, men vi har også holdninger til naturen som helhed, som det kommer til udtryk i vores naturpolitik. Derfor er vi også aktive i alle dele af Vildtforvaltningsrådets arbejde.

Om Vildtforvaltningsrådets forcer og svagheder

- Når man kigger på rådets medlemmer udefra, kan man let forestille sig, at der er en stor grad af uenighed. Men jeg oplever, at der ofte er en god enighed og lydhørhed i rådet. Det kommer også til udtryk i de indstillinger, man igennem tiden er kommet med. De gode argumenter er vigtige, og vi møder hinanden ud fra saglige og faglige argumenter. Gjorde vi ikke det, ville rådet ikke fungere. Og det er altid givende, at mødes med andre holdninger end ens egne.

Om jagt

- Som udgangspunkt har vi intet imod jagt, men det skal foregå på en etisk forsvarlig måde og ikke reducere bestandene. Jeg forstår godt, at jagt kan give en god naturoplevelse, og jægerne i dag interesserer sig meget mere for naturen end tidligere. Men vi er opmærksomme på de effekter, jagten har på bestandene og de forstyrrelser, det giver i faunaen og for de mange mennesker, der ikke går på jagt.

Om fremtiden i Vildtforvaltningsrådet

- Der ligger udfordringer og venter forude. I 2017 udløber udsætningsforliget, og en diskussion om udsætninger blinker forude. DOF mener, at i den udstrækning, der skal foregå jagt, bør det være på naturlige bestande. Det er det mest rigtige. Det betyder, at på sigt bør udsætninger udfases. Det ved vi godt ikke sker over natten, men det er målet. Der er mange undersøgelser, der understreger problemerne, og dem forventer vi, at der bliver lyttet til.

- Vi har også fokus på anskydninger. Når man for eksempel øger jagttrykket på kortnæbet gås via adaptiv forvaltning, så skal antallet af anskydninger ikke også stige.

Landbrug og Fødevarer

Repræsentanter: Lars Hvidtfeldt, viceformand, og Henrik Bertelsen, bestyrelsesmedlem. Det er Lars Hvidtfeldt, der her har udtalt sig.

Om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet

- Vi repræsenterer som de eneste, sammen med Skovforeningen, grundejere. Vi har mange glæder med naturen, som vi lever i og af. Vi bærer også en del af de negative effekter for eksempel vildtskaderne af bestande, der er vokset ukontrolleret. Vores mål er at sikre jagten i Danmark, fordi den udgør tre ting for landmændene: Forretning, ejerglæde og mulighed for naturforvaltning. Sidstnævnte er noget, der interesserer landmændene meget.

Om Vildtforvaltningsrådets forcer og svagheder

- Når rådet fungerer rigtig godt, kan det komme med entydige anbefalinger til ministeren, som nærmest altid omsætter det til konkret politik eller lov. Det er en kæmpe styrke.

- Men i øjeblikket har vi som landmænd et helt konkret problem med vildtskader på baggrund af gæs, herunder bramgæs. Det er trist at sidde og se ens afgrøder blive spist, samtidigt med at det tager lang tid at komme igennem i rådet med en effektiv handlingsplan. Det er en klar svaghed. Når det så er sagt, er konstruktionen optimal i det omfang, medlemmerne tager sagerne alvorligt, er løsningsorienterede og respekterer hinandens holdninger.

Om jagt

- Vi er generelt meget positive over for jagt. Vi arbejder for at jagtretten følger den enkelte ejendom, så vi dér kan udvikle jagten i en positiv retning med revirpleje og udsætning.

- Vi er betænkelige ved genintroduktionen af visse arter i den danske fauna. For eksempel med hensyn til bæveren, da det ofte kan være forbundet med nye problemer for landmænd og skovejere.

Om fremtiden i Vildtforvaltningsrådet

Der skal genforhandles et udsætningsforlig, hvor jeg ikke ser de store problemer. Midtvejsevalueringen viser, at ejendomme med biotopplaner gør det godt, og generelt skriver Aarhus Universitet, at der er positive effekter af tiltagene. Til gengælder bliver det en udfordring at skabe en ordentlig balance i vores kronvildtbestand og at få dæmmet op for problemerne med gåsebestanden.

Dyrenes Beskyttelse

Repræsentant: Birgitte Heje Larsen, bestyrelsesmedlem

Om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet

-Vores mål er at sikre, at den jagt, der foregår, foretages under størst mulige dyreværnsmæssige hensyn. Ideelt mener vi, at faunaen skal lades i fred. Hvis der derved opstår samfundsmæssige gener, må der foretages reguleringer under størst mulige hensyn til dyrene. Regulering i yngletiden bør som hovedregel ikke finde sted.

Om Vildtforvaltningsrådets forcer og svagheder

- Generelt er der konsensus, inden rådet indstiller noget til ministeren, og det er en stor styrke. Hvis vi var overladt til udelukkende at debattere de her ting i offentligheden og forsøge at påvirke politikere, ville vi strides for meget. Det er selvfølgeligt ikke ideelt, at man så også må give sig engang imellem, men det hører med.

Om jagt

- Jagt skal lægge sig så tæt op ad det oprindelige formål: At høste af et naturligt overskud af dyr, der kan bruges (primært til konsum). Jagt på arter, der ikke tjener dette formål, skal stoppes. Det var Dyrenes Beskyttelses argumenter, da grævlingen og senest mågerne blev fredet.

- Vi er godt klar over, at en del jægere er omhyggelige med at drive jagt, så dyrene lider mindst mulig overlast. Men der er nogle problemer med blandt andet anskydninger og forstyrrelser fra jagten, som bør reduceres væsentligt. Og så mener vi, at den måde, ræven er blevet gjort til prygelknabe for alt skidt i naturen, er forkert.

Om fremtiden i Vildtforvaltningsrådet

- Vildtforvaltningsrådet skal arbejde meget mere langsigtet og ikke ad hoc i samme omfang som i dag. Vi skal have langsigtede planer og strategier for faunaen, som bygger på videnskab og fakta. Det må være målet for rådets arbejde.

- Fremtiden byder også på et nyt udsætningsforlig, hvor vi vil arbejde for nogle regler om, hvor lang tid man må fodre efter udsætning og nye regler om prædatorbekæmpelsen. På den lange bane arbejder vi for et stop for skydefuglene. Jagttegnsmidlerne kommer også på dagsordenen. Ifølge jagtloven skal midlerne føres tilbage til naturen. Pengene skal være bredt til gavn for naturen, for eksempel via forskning og formidling.

Skovforeningen

Repræsentant: Niels Reventlow, formand

Om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet

- Vi varetager skovbrugets og skovejernes interesser, og igennem rådet kan vi tage emner om jagt og vildtforvaltning op af egen drift. Vi varetager både medlemmernes økonomiske interesser, og så repræsenterer vi skoven som biotop.

Om Vildtforvaltningsrådets forcer og svagheder

- Det er en stor force, at forskellige foreninger kan mødes, og at man kan få afdækket forskellige synspunkter og interesser i det samme forum. Så kan man tage højde for de forskellige interesser, når man indstiller til ministeren. Det kan selvfølgelig også være hæmmende for arbejdet, men jeg oplever, at alle gerne vil nå en løsning, og derfor lytter man til hinandens argumenter. I sidste ende giver alle sig lidt, fordi man er blevet klogere igennem debatten, og derfor bliver indstillingerne mere kvalificerede.

Om jagt

- Vildt og jagt er en helt naturlig del af skovdrift, og af den forvaltning det også kræver at være skovejer. Og så har mange af vores medlemmer også en anden økonomisk interesse i jagt igennem for eksempel udlejning. Så kan vi have nogle problemer med vildtskader fra for eksempel hjortevildt, hvor jagt både kan være en del af løsningen og en del af problemet.

Om fremtiden i Vildtforvaltningsrådet

- I takt med, at urbaniseringen medfører ændrede vaner og interesser, vil såvel jagten som jægerne og forholdene i Vildtforvaltningsrådet også ændre sig. Det vil måske ikke gøre arbejdet nemmere, men bestemt ikke mindre nødvendigt.

- Udsætningsforliget bliver en spændende udfordring. Her skal vi vise, at man med jagten også arbejder med naturen, interesserer sig for den og har en mening med den. Så skaber man også en bedre biotop over tid. Jagt giver mere natur, og det gør udsætninger og det tilknyttede grundlæggende arbejde med biotopen også. Der er mange afledte positive effekter, så det er ikke så sort/hvidt, som at man bare sætter fugle ud.

- Når man arbejder hver dag i skoven, fælder træerne og skyder dyrene, har man en helt anden form for nærhed til naturen, end dem der betragter den. De får nogle gode oplevelser, men kan samtidig have en distance til den og et romantisk syn på den. Der bliver det en opgave at vise, at selvom der er en forskel i tilgangen, arbejder vi i og med naturen og med en positiv udvikling for øje.

Danmarks Jægerforbund

Repræsentant: Claus Lind Christensen, formand

Om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet

- I Vildtforvaltningsrådet arbejder Danmarks Jægerforbund for jagten og jægerne i almindelighed, og for vores vision ”mest mulig jagt og natur” i særdeleshed. Det betyder, at vi ser på naturen som en helhed, og at vores arbejde tager udgangspunkt i det, når det drejer sig om at sikre jægerne de bedste jagtmuligheder. Det indbefatter blandt andet, at vi arbejder for en rig og varieret natur.

Om Vildtforvaltningsrådets forcer og svagheder

- Rådets store styrke er, at vi, som et samlet råd, kan give miljøministeren fagligt funderede råd, som ministeren kan være tryg ved, at organisationerne står bag. Det kræver dog enighed, og derfor skal alle parkere kæphestene uden for mødelokalerne, om end det kan være svært fra tid til anden, da vi jo alle har holdninger og meninger.

- En af rådets generelle svagheder har været, at der ikke er blevet arbejdet med langsigtede løsninger. Det har betydet, at vi har haft tendens til at springe fra tue til tue og behandle de sager, som er dukket op. Her ser jeg det som en meget central rolle for Danmarks Jægerforbund at være med til at sikre, at der i rådet bliver sat langt lys på i relation til de udfordringer, som vildtforvaltningen og naturen har. Og den proces er sat i gang.

- Selvom en af rådets styrker er enigheden, medfører det også kompromiser, som ikke nødvendigvis er funderet i fakta.

Om jagt

- Jagt er både en del af den danske naturforvaltning og en rekreativ interesse for omkring 175.000 danskere. Derfor er jagten også en del af løsningen i mange af de problematikker, der berører naturen. Jagten er et væsentligt incitament for rigtig mange danskere til at gøre en særlig indsats i forhold til naturen. Derfor er jægerne også en af de vigtigste grupper i forhold til naturforvaltningen.

Om fremtiden i Vildtforvaltningsrådet

- Rådet har en stærk fremtid, men den er betinget af en langsigtet strategi. Når det bliver normen, vil det også give rådet mulighed for at arbejde endnu mere faktabaseret, da man i god tid kan indhente viden hos relevante forskere.

- Et større fokus på fakta vil også medføre, at rådet kan være med til at sikre, at de politiske beslutninger, der tages på jagt- og naturområdet, bliver så fagligt velfunderede som muligt frem for at følge pludselige strømninger og enkeltsager. Bliver vejen frem brolagt med faktabaserede indstillinger til ministeren, vil det blive langt sværere ikke at støtte beslutningerne, og det gælder for alle organisationer i rådet.

Denne artikel er første gang bragt i Jæger nr. 5, 2015. 
Du finder læse hele Jæger i pdf-format på Medlemsnettet.

 

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund