Arbejdsgruppen for forvaltning af sæl

Som en del af arbejdet med trækvildt arbejder DJ også med forvaltning af sæler.

Der yngler to sælarter i Danmark, Spættet sæl (Phoca vitulina) og Gråsæl (Halichoerus grypus).

Begge arter figurerer på EU-Habitatdirektivets Bilag II hvilket betyder, at der er udpeget særlige bevaringsområder. Begge arter står derudover på direktivets Bilag 5 hvilket betyder, at de ikke kan jages eller på anden vis udnyttes uden, at der findes forvaltningsregler. 

Vadehavet er omfattet af en trilateral aftale under Bonn-konventionen hvilket betyder et total forbud mod jagt på sæler i Vadehavet. Der kan heller ikke foretages regulering.

Østersøbestanden af Gråsæl er omfattet af Bonn-konventionen (Appendix II) og Bern-konventionen (Appendix III). Begge arter er ligeledes omfattet af Helsingfors-Konventionen (HELCOM).

Der er udarbejdet forvaltningsplaner for begge arter, og Danmarks Jægerforbund er repræsenteret i sælarbejdsgruppen under Miljøministeriet. Du finder forvaltningsplanerne for spættet sæl og gråsæl her:

Find mere information om sæler i vores artsleksikon her