Strategi 2015-2020

Trækvildtudvalget har defineret følgende 7 områder, der skal have fokus de kommende år.

 1. Arter
 2. Biologi og levesteder
 3. Jura
 4. Udøvet forvaltning
 5. Politik/Interessenter
 6. DJ organisering
 7. Jagten

 

Arter

Vildtarterne har et naturligt fokus for Danmarks Jægerforbunds strategi for trækvildt. Der er udvalgt en række arter/gruppe af arter, der gennem strategien får særligt fokus frem mod 2020. For hver gruppe/art, er der nedenfor opstillet strategiske mål for Danmarks Jægerforbunds indsats.

 

Gæs

Bestandene af gæs går generelt meget frem i disse år - både herhjemme og internationalt. Det giver nye muligheder for jagt, men også potentielle konflikter mellem gæs og særligt landbruget. Det er er EF Fuglebeskyttelsesdirektiv, der definerer hvilke muligheder Danmark har for at fastsætte jagttider på fuglearter, herunder gæs.

 

Danmarks Jægerforbund vil have særligt fokus på grågæs, bramgås og kortnæbbet gås.

Fokusområder:

 • Jagttid på nye arter: vi vil skabe opbakning i vildtforvaltningsrådet til jagttid på bramgås. Vi vil arbejde for at bramgåsen rykkes over på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, så der kan fastsættes jagttid på bramgås i Danmark.
 • Internationale forvaltningsplaner: Vi vil bidrage til udarbejdelsen af internationale forvaltningsplaner for relevante arter. Konkret vil vi arbejde aktivt for at der udarbejdes en international forvaltningsplan for bramgås med jagt som et muligt element.
 • Adaptiv forvaltning: Vi vil arbejde aktivt for at adaptiv forvaltning introduceres og afprøves som forvaltningsform i forhold til relevante arter.
 • Markskader: Vi ønsker mere viden om det aktuelle og forventede niveau af markskader der forårsages af gæs, og vi vil arbejde for at der gennemføres analyser i forhold til fuglenes antal og fordeling, omfang af markskader samt potentielt jagtligt udtag.
 • Jagt: Vi vil udarbejde en model for bæredygtig introduktion og styring af fremtidig jagt på bramgås. Vi vil uddanne danske jægere til at udnytte jagtmulighederne på gæs bæredygtigt.
 • Anskydninger: Vi vil indgå i projekter, undersøgelser og uddannelse af jægere nationalt og internationalt for at mindske anskydningsfrekvensen.
 • DJ organisering: Vi vil sikre en stærk organisering af jægere, og organisatorisk sammenhæng blandt alle niveauer af jægere, der jager gæs.

Havdykænder

Havdykæderne er generelt under pres disse år, og de bestande vi jager i Danmark er antageligt i tilbagegang. Det er primært klimaforandringer, ændringer i næringsstofindholdet i havene og eventuel forurening der ligger til grund for ændringerne.

 

Danmarks Jægerforbund vil have særligt fokus på edderfugl og havlit.

 

 • Internationale forvaltningsplaner: Vi vil bidrage til udarbejdelsen af internationale forvaltningsplaner for relevante arter. Konkret bidrager vi aktivt til den internationale forvaltningsplan for havlit.
 • Overvågning af bestande og indsamling af data: Vi vil arbejde aktivt for bestandsovervågning og dataindsamling forbedres nationalt og internationalt.
 • Østersøbestandene: Vi vil have fokus på at forbedre forholdene for østersøbestandene af havdykænder.
 • Kondition, føde og forstyrrelser: Vi vil arbejde for at der skabes mere konkret viden om status og sammenhænge i forhold til arternes kondition, fødetilgængelighed og de forstyrrelser arterne udsættes for.

 

Svømmeænder

Bestandene af svømmeænder er generelt i god eller neutral udvikling, og der er umiddelbart pres på jagtmulighederne i forhold til disse arter. Der er gode og oplagte muligheder for at forbedre levestederne for svømmeænder - og dermed forbedre jagtmulighederne.

 • Vi vil arbejde for at der fastsættes jagttid på relevante svømmeandearter på landjord i januar måned.
 • Vi vil aktivt arbejde på at skabe flere og bedre levesteder for både ynglende og trækkende svømmeænder. (Se nedenstående strategimål vedr. "levesteder".)

Andre arter

For en række af de øvrige trækvildtarter findes forskellige problemstillinger og udfordringer, lige fra at der skal findes et passende behov for beskyttelse til at se på mulighederne for jagttid.

Danmarks Jægerforbund vil have særligt fokus på ringdue, bekkasiner og sæler.

 • Vi vil have tilpasset key concepts for relevante arter til de faktuelle forhold i Danmark.
 • Vi vil arbejde aktivt for at det i videst muligt omfang er jagt - og ikke regulering - der anvendes til at forvalte de jagtbare vildtbestande.
 • Med udgangspunkt i bekkasinerne vil vi arbejde aktivt med look-alike problematikken.
 • Med udgangspunkt i sælerne vil vi have fokus på at sikre et passende/rimeligt beskyttelses niveau for arter under indvandring.