Målsætning for kronvildt

Flere ældre hjorte (8+ år) i bestanden. Bedre køns‐ og aldersfordeling (5 pct. af forårsbestanden af hjortene skal være 8+ år).

Status

Reelt set vurderes andelen af hjorte på mindst 8 år at udgøre promiller af forårsbestandene af kronvildt. Status er de fleste steder uvis i det, der ikke aktiv gøres vurderinger af dette på regionalt og lokalt plan.

Jægerforbundets monitering af kronhjorteudbyttet:

Det indikerer at kronhjort fra at være fyldt 5 år, årligt har en dødelighed på omkring 50 pct. Eneste undtagelse herfra er Thisted kommune, hvor resultaterne indikerer, at den årlige dødelighed for hjorte, der er fyldt mindst 5 år, er omkring 30 pct.

Siden 2009 har det været jægerforbundets politik, at man skal skåne de mellemaldrende hjorte (mellem 5 og 10 år). Jægerforbundets monitering af kronhjorteudbyttet viser, at op mod 2 ud af 3 indleverede hjorte er netop mellemaldrende.

Retningslinjer til jægerne

For at indfri målet er det nødvendigt at begrænse afskydning af de hjorte, der er tættest målalderen (8 år). Afskydningen af hjorte bør altid ske velovervejet. Der må ikke drivers med kronvildt førend den 16. oktober jfr. Bekendtgørelse om bl.a. jagtmåder §12. Dermed er selskabsjagt i brunstperioden forbudt, hvilket det ikke altid har været.

Jægerforbundet anbefaler at hjorte i mindst muligt omfang bør jages ved selskabsjagt, idet det reducere muligheden for at foretage en reel vurdering af hjorten før nedlæggelse og det fjerne fokus fra afskydningen af hinder og kalve, hvilket bør være i fokus ved fortsætteligt forstyrrende jagt på kronvildt.

For at reducere afskydningen af mellemaldrende hjorte til et minimum er det afgørende at jægerne fokuserer på at vurdere hjortens alder før nedlæggelse og ikke tillægger gevirets størrelse afgørende betydning for om hjorten skal nedlægges eller ej.