Generalforsamling 2021 - udskudt pga. Corona-restriktioner

Øvrige

  • Indsender navn: Chr. Gottlieb-Petersen
  • Sted: Grundfør Forsamlingshus, Algade 7, Grundfør, 8382 Hinnerup
  • Slut dato/tid: 31-03-2021 23:00:00
  • Level: Forening
  • Forening: 0003405 - Hinnerup og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000050 - Favrskov Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være formanden i hænde senest fire uger før.
Husk at tilmelde dig de ”Gule Ærter” senest den 15. februar til kontaktperson.