Jægerråd årsmøde

Øvrige

  • Indsender navn: Ove Pedersen
  • Sted: Otterup jagtforenings klubhus, Horsebækvej 22,5450 Otterup
  • Start dato/tid: 14-01-2021 19:00:00
  • Slut dato/tid: 14-01-2021 22:00:00
  • Pris: gratis
  • Kontaktperson: Ove Pedersen, 40427019, o-pe@live.dk
  • Level: Jægerråd
  • Jægerråd: 0000092 - Nordfyns Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Jægerråd Årsmøde.

Dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Valg af formand. (ikke valgår)
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelse
og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles
skriftligt til kredsformanden senest tre uger før
kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage
en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag.
8. Nyt fra kredsen . Kredsformand Hans Nielsen
9. Nyt fra HB. Hb medlem Ejgil W. Jensen
10. Eventuelt.

Pbv.
Ove Pedersen