Roligt kredsmøde i syd

Mandag, 16. mar 2015

Over halvdelen af dagsordenens punkter kunne enten springes over eller afklares i en håndevending, da Danmarks Jægerforbunds kreds 4 afholdt årets kredsmøde en blæsende forårssøndag, den 15. marts.

Punkterne valg af hovedbestyrelsesmedlem og valg af kredsformand kunne således udgå, fordi 2015 ikke er valgår til de to poster, og for punkterne valg af kredsbestyrelsesmedlemmer, valg af fagkoordinatorer og valg af repræsentantskabsmedlemmer var der ingen i den 100 mand store forsamling, der opponerede mod, at disse personer sædvanen tro udpeges af kredsbestyrelsen.

Desuden kunne mødets dirigent, Fin Sørensen, fastslå, at der ikke inden mødet var fremsendt nye idéer eller tanker, som kredsmødets deltagere skulle tage stilling til, hvorfor også mødepunkt 10, indkomne forslag, kunne springes over.

Høj aktivitet

Kredsformand Jens Hangaard Nielsen kunne i sin beretning fortælle om et tilsvarende roligt år uden ekstraordinære vanskeligheder, hvilket betød, at man i kredsen havde kunnet koncentrere sig om at opretholde et højt aktivitetsniveau, blandt andet med den traditionelle og meget synlige tilstedeværelse på Åbenrå Dyrskue og på messen Jagt & Natur på Gram Slot.

- Et vigtigt arbejdsområde er at få jægerrådene til at virke optimalt i de sager, der ligger bedst dér, forklarede han videre, og fremhævede kredsens og jægerrådenes gode samarbejde med andre organisationer og medlemmernes konstruktive deltagelse i forskellige fora i landsdelens jagt- og naturrelaterede forvaltning.

Desuden vendte kredsformanden forvaltningen af det store hjortevildt, der trods en god udvikling i områdets hjortegrupper og hjortelav stadig rummer udfordringer i det syd- og sønderjyske område.

- Vi ønsker en lang jagttid på hjortevildtet, så de kan forvaltes i løbet af året der, hvor de er. Men det er vigtigt, at der netop er tale om forvaltning og en afpasset afskydning, slog Jens Hangaard Nielsen fast, og opfordrede til fortsat fokus på hundyr og kalve frem for hjorte i afskydningen.

Også i kredsens grænseoverskridende arbejde spiller hjortevildtet en rolle:

- Måden at tænke hjortevildt på syd for grænsen er helt forskelligt fra måden at tænke hjortevildt på i Danmark. Især i den vestlige del af Sydslesvig har de svært ved at tolerere indvandringen af kronvildt fra Danmark. Kredsen opfordrer derfor til, at der oprettes såkaldte Hegeringe i det område, så kronvildtet accepteres og forvaltes, fortalte kredsformanden, inden han gav ordet til de af kredsens fagkoordinatorer, der havde noget på hjerte.

Koordinatorer på talerstolen

Blandt fagkoordinatorerne kunne juniorjægerkoordinator Merete Callesen blandt andet berette om velafviklede arrangementer for kommende jægere og om planer for yderligere aktiviteter.

Kredsens nye buejagtkoordinator, Rasmus Petersen, præsenterede sig og tilbød foredrag eller andre aktiviteter til interesserede foreninger, og jagtstikoordinator Gunnar Malmkjær slog et slag for, at der kom en mere bred opbakning til jagtstiarrangementerne.

Kredsens tre vildtplejerådgivere kunne desværre ikke være til stede til kredsmødet, men deres indsats fik rosende ord med på vejen af kredsformand Jens Hangaard Nielsen:

- Det koster kredsen en del penge at have disse rådgivere, men pengene er givet godt ud, for der sker noget, når de er af sted. Så støt op om dem, lød hans opfordring til forsamlingen.

Økonomisk er det da heller ikke noget problem for Kreds 4 at håndtere disse udgifter, idet den efterfølgende gennemgang af kredsens økonomi viste et meget sundt forhold mellem indtægter og udgifter, hvilket for det forgangne regnskabsårs vedkommende betød, at kredskasser Jens Erik Sinkjær kunne notere et overskud på 51.000,- kr. i forhold til budgetterne.

Hjortevildt og mårhunde

Dagsordenens punkt 4, orientering om kredsens arbejde, blev delt ligeligt mellem Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, der især holdt sig til de store linjer, kreds 4's hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup, der primært kom ind på de lokale og nationale forvaltningsmæssige udfordringer med bl.a. hjortevildtet og endelig jægerforbundets direktør, Michael Stevns, der gav en status for arbejdet med Jagtens Hus på Kalø.

Efter dem fik en af kredsmødets inviterede gæster, vildtkonsulent Klaus Sloth, Naturstyrelsen Sønderjylland, ordet til en kort orientering om relevante arter og emner, hvor det især var situationen omkring vildsvinenes indvandring fra Slesvig-Holsten (der nu synes at være lige på trapperne), mårhundereguleringen (der næppe når målet med ingen ynglende mårhunde i 2015) og ulven (som der er en del observationer af, hvoraf mange dog er ret tvivlsomme).

Endelig blev Askov-Malt Jagtforenings formand, Ole Lautrup, kaldt op og fik overrakt diplom og blomster som følge af, at den aktive lokalforening blev kåret som vinder af Årets Jagtforening i kreds 4. Med den udnævnelse går foreningen videre til den landsdækkende finale, hvor samtlige kredsvindere deltager.

Penge i kassen

Dagens sidste punkt, eventuelt, var præget af en relativt begrænset lyst til kommentarer. Markante indlæg handlede om kvaliteten på bladet Jæger og på den nye jagtprøvebog. Desuden fremkom der fra salen flere kritiske spørgsmål og konstruktive kommentarer til den fremtidige forvaltning af det store hjortevildt.

Under samme punkt på dagsordenen kom Erik Bennedsen, Ribe, sædvanen tro på banen for at aflevere overskuddet fra kredsmødets amerikanske lotteri, som han igen i år havde stået for afviklingen af. 14.023,- kr. var årets overskud, som tilgik Jægernes Naturfond inden kredsformand Jens Hangaard Nielsen klokken 14 kunne takke for dagens fremmøde og lade jagthornsblæserne give signal til opbrud.

Tekst og foto: Hans Kristensen, lokalredaktør i kreds 4