Vibelavninger

Vibelavninger fremmer især vibers mulighed for at fouragere.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Arealet hvor der ikke er etableret plantedække, skal være på minimum 16 m2.
  • Skal være placeret midt i marken og minimum 40 meter fra kanten af det dyrkede areal.
  • Kan anlægges i vegetationsstriber i midtmark, begge tiltag er efterfølgende pointgivende.
  • Opretholdes frem til høst.
  • Må ikke gødskes eller sprøjtes.

Regler for direkte arealstøtte

  • Kan indgå som en del af marken, hvis aktivitetskravet er opfyldt, og arealet skal opfylde de generelle støttebetingelser. Der skal kunne foregå landbrugsdrift i perioden 15/5-15/9.
  • Anlægges tiltaget ved at undlade at tilså arealet, må det maksimalt være 100 m2.