Vegetationsstriber i midtmark og vegetationsstriber

Vegetationsstriberne skaber levesteder til markvildtet, som især sikrer føde. De kan også medvirke til at udvide eksisterende biotoper.

Vegetationsstriber i midtmark og vegetationsstriber kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav til vegetationsstriber i midtmark og vegetationsstriber ifølge retningslinjer for biotopplaner

 • Kan bestå af naturlige vegetation eller stribe udsået med en udsået vildtblanding med bi- og vildtvenlige arter.
 • Traditionelle markafgrøder i ren bestand eller permanente afgrøder må ikke anvendes.
 • Må ikke tilsås med kulturgræsser som eksempelvis rajgræs og rødsvingel.
 • Skal være minimum 3 meter bred
 • Tiltag i midtmark, anlægge 40 meter fra markkanten.
 • Må ikke gødskes eller sprøjtes, dog må selektive midler anvendes til bekæmpelse af bjørneklo, brændenælder, tidsler og flyvehavre.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år. Det er dog muligt at omlægge 30% af tiltaget årligt.

Regler for direkte arealstøtte

 • Vildtstriben må bestå af en udsået vildtblanding eller en selvsået naturlig fremspiret vegetation.
 • Må være op til 10 meter bred og maksimalt udgøre 10% af markens samlede areal.
 • Må gerne kombineres med andre tiltag, blot disse tilsammen ikke bliver mere end 10 meter brede eller udgør mere en 10% af markens samlede areal.
 • Anlægges flere tiltag på tilsammen 10 meter ved siden af hinanden, skal der være 10 meter imellem disse.
 • Skal friholdes for tilgroning med træer og buske.
 • Etårige tiltag på optil 20 meter i bredden kan anmeldes som MFO markbræmme.