Søer

Søer skaber lysåbne fugtige områder med en varieret vegetation. Er især vigtig for padder.

Søer kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Søer fra 600 m2 udløser point.
  • Skal være placeret i dyrkningsfladen.
  • Skal forsynes med en udyrket bufferzone på 10 meter til det opdyrkede areal.
  • 50% af bufferzonen skal holdes lavtvoksende og soleksponeret.

Regler for direkte arealstøtte

  • Er ikke en del af det støtteberettigede areal.

Andet

  • Tilstandsændringer kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 som administreres af kommunerne.

Se etablering af søer.