Kyllingestriber

Kyllingestriber skaber en lysåben varieret vegetation, som fremmer fødesøgningen for især fugle.

Krav ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Striber med 30 % udsædsmængde som anlægges i den udsåede markafgrøde. Dette skal tydeligt kunne erkendes.
  • Kan etableres langs søer, vandløb, kystlinjer, vådområder, levende hegn, skovbryn, markskel, diger, fortidsminder, beplantning vegetationsstriber og lignende.
  • Tiltaget skal minimum være 3 meter bredt og kombineres med en sprøjte- og gødningsfri randzone, som lever op til de krav, som er beskrevet under dette tiltag.

Regler for direkte arealstøtte

  • Indgår som en del af marken.