Græsbræmmer som fodpose

Græsbræmmer som fodpose er medvirkende til at skabe redebiotoper og fungerer, hvis den er korrekt placeret, også som biotop for insekter.

Græsbræmmer som fodpose kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav til græsbræmmer som fodpose ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Skal primært bestå af græsser og urtevegetation.
  • Anlægges langs søer, vandløb, kystlinjer, vådområder, levende hegn, skovbryn, markskel, diger, fortidsminder, beplantning, vegetationsstriber og lignende.
  • Skal være minimum 2 meter bred.
  • Skal placeres sådan at minimum 50% af fodposen er soleksponeret.
  • Må ikke gødskes eller sprøjtes, dog må selektive midler anvendes til bekæmpelse af bjørneklo, brændenælder, tidsler og flyvehavre.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år. Det er dog muligt at omlægge 30% af tiltaget årligt.

Regler for direkte arealstøtte

  • Vildtstriben/fodposen må bestå af en udsået vildtblanding eller en selvsået naturlig fremspiret vegetation.
  • Må være op til 10 meter bred og maksimalt udgøre 10% af markens samlede areal.
  • Må gerne kombineres med andre tiltag, blot disse tilsammen ikke bliver mere end 10 meter brede eller udgør mere en 10% af markens samlede areal.
  • Anlægges flere tiltag på tilsammen 10 meter ved siden af hinanden, skal der være 10 meter imellem disse.
  • Skal friholdes for tilgroning af buske og træer.