Barjordsstriber

Barjordsstriber giver åbne arealer, hvor dyr og fugle har mulighed for at tørre sig og bale.

Barjordsstriber kan indgå i 3 eller 5-årige biotopplaner.

Krav til barjordsstriber ifølge retningslinjer for biotopplaner

  • Anlægges langs med f.eks. søer, vandløb, kystlinjer, vådområder, levende hegn, skovbryn, markskel, diger, fortidsminder, beplantning, vegetationsstriber og naturarealer.
  • Skal placeres sådan at minimum 50% af barjordsstriben er soleksponeret.
  • Skal være minimum 1meter bred.
  • Må maksimalt have et plantedække på 20% over en strækning på 100 meter.

Anvendes tiltaget i en 3 eller 5-årige biotopplan, skal tiltaget opretholdes i henholdsvis 3 eller 5 år. Det er dog muligt at omlægge 30% af tiltaget årligt.

Regler for direkte arealstøtte

  • Barjordsstriber må være op til 3 meter brede.
  • Må ikke etableres nærmere end 5 meter fra søer, åbne vandløb, kystlinjer og fortidsminder beskyttet af museumslovens §29.
  • Må anlægges på både dyrkede og braklagte arealer, dog ikke på arealer med plejegræs- eller miljøtilsagn, eller permanente græsarealer.
  • Må anlægges i yderkanten af marken.
  • Må også anlægges midt i marken, hvis barjordsstriben er placeret ved siden af et andet vildt- eller bivenligt tiltag.