Translokationsprojektet

Flere steder i landet er bestandsniveauet af vilde agerhøns enten fraværende eller så lav, at opnåelse eller opretholdelse af en bæredygtig bestand ikke er realistisk. Udsætning af opdrættede agerhøns, har uagtet om de er opdrættet ved naturnære metoder, ikke resulteret i etableringen af dokumenterede levedygtige bestande.

Formål

Projektets formål er at undersøge om translokation kan bruges i den fremtidige forvaltning af agerhøns, ved at klarlægge de nødvendige juridiske, biologiske og praktiske forhold omkring flytning af vilde agerhøns. 

Forløb

Arbejdet i projektet påbegyndtes i vinteren 2015/16 og afsluttedes primo juni.

I alt er 40 agerhøns blevet flyttet fra to forskellige Sjællandske donorterræner. Heraf blev 17 individer (to haner og 15 høner) forsynet med sendere så de kunne følges gennem projektperioden. Projektet er finansieret af Jægernes Naturfond.

Du kan læse mere om projektet her

OBS!
Det er ikke tilladt at indfange vilde agerhøns i naturen og i modsætnig til fasaner, meddeles der ikke dispensation til indfangning af individer til ægproduktion. For at projektet kunne gennemføres krævede det en dispensation fra Naturstyrelsen til indfangning af agerhønsene. Naturstyrelsen meddelte dispensation til indfangning, flytning og genudsætning af 40 agerhøns i efteråret 2015, med virkning i vinteren 2015/16.”