Formandsvalg

I 2020 er det valgår i Danmarks Jægerforbund.
Der er to kandidater til formandsposten, og de giver nedenfor en præsentation af dem selv.

Derudover vil du kunne møde kandidaterne på fire valgmøder i august 2020.

Møderne holdes fra kl. 19.00 - 21.00:
17. august på hotel Comwell i Ringsted
18. august på Hotel Svalen i Billund
19. august på Dalum landbrugsskole i Odense
26. august på Kimbrerkroen i Aars.

Som følge at COVID-19 er det muligt, at du skal tilmelde dig møderne. Der tages stilling hertil i første uge af august og information herom vil bl.a. fremgå på denne side.

Formandskandidater

Claus Lind Christensen
Formand, genopstiller

Jesper Lindgaard
Kandidat til formandsposten

Præsentation af kandidater til formandsposten:

 

Claus Lind Christensen

Danmarks Jægerforbunds vision er min vision

Allerede da jeg i 2012 kandiderede til posten som formand for Danmarks Jægerforbund, blev jeg spurgt; ”Hvad er din vision?”. Mit svar var ”Forbundets vision er min vision”, og det er det stadig, for den vision, vi arbejder efter i forbundet, skal ikke formes af formanden, men af demokratiet i vores fælles jægerforbund.

Jægerforbundets mission, vision og strategi samt natursyn er på fornemmeste vis formet via vores organisations demokrati. Et demokrati, hvor vi sætter tingene til debat og skaber rum for indflydelse fra alle de medlemmer, der ønsker det. Styrken ligger i samarbejde på tværs af organisationen og med andre interessenter i den jagtlige verden. Det skaber resultater, og det har skabt resultater!

Med visionen "Mest mulig Jagt og Natur” som udgangspunkt er mit mål for de kommende 4 år at arbejde for vildtet, jagten og jægeren!

Min opgave de kommende fire år bliver dermed at stå i spidsen for, at vi sammen skal videreudvikle vores fælles strategi med følgende overskrifter:

Meningsfulde medlemskaber

Alt, hvad vi gør i Danmarks Jægerforbund, skal give værdi for medlemmerne, og give jægerne lyst til at være en del af fællesskabet.. Kan vi ikke formidle, hvilken værdi vores handlinger giver, så skal vi ikke gøre det!

Det er udgangspunktet for vores arbejde, og det betyder en skarp prioritering og et medlemsfokus i alt, hvad vi gør. Denne rejse har vi været på i de sidste to strategiperioder, altså siden 2012, men den skal styrkes i alle led i organisationen.

Dette fordrer, at vi fortsat skal have fokus på transparens og nærhed, og give maksimal plads til involvering af alle medlemmer, der ønsker indflydelse. Det er altafgørende at udvikle medlemskabet for jægerne – og det på alle niveauer, så vi når helt ud til det enkelte medlem i enhver jagtforening.

Vi skal kunne tilpasse os den virkelighed, der er i dagens Danmark. Jægerne bliver jægere af nye veje og dem må vi give plads til for derved at fremtidssikre jagtens og vores fælles passion. Dermed opstår muligheden for at øge medlemstallet endnu mere.

Stærk og meningsfyldt organisation

Danmarks Jægerforbund er et forbund af jagtforeninger. Jagtforeningerne er Danmarks Jægerforbunds fundamentet og rygrad, og det er også hvad vores vedtægter og demokrati er rundet af.

Tiderne ændrer sig, og jæger og medlemsskaren ændrer sig, hvorfor vi naturligvis skal udvikle og tilpasse vores organisation. Her skal vi bevare respekten for der, hvor vi kommer fra, men også have modet til at favne nye muligheder, teknologier og strømninger til gavn og glæde for vildtet, jagten og jægeren!

Derfor skal vi udvikle organisationen med fritsættende, entydige og rummelige vedtægter, der sikrer det stærkeste medlemsdemokrati. I medlemsdemokratiet kan direkte valg være et middel på sigt. Går vi den vej, skal det gøres rigtigt og velovervejet. Det skal gøres på en måde, der giver værdi og mening for alle på alle niveauer. Det være sig fra det enkelte medlem, over jagtforeningerne og hele vejen gennem organisationen.

I det hele taget så skal forandringer ske på en måde, hvor vi får sjælen med. Vi skal på en gang gøre det nødvendige, men også bruger den nødvendige tid!

I dag arbejdes der godt i organisationen. Der er ingen tvivl om, at med en endnu stærkere understøtning af de frivillige, kan vi nå endnu længere, end vi gør i dag. Jeg vil arbejde fo,r at jagtforeninger, jægerråd og kredse bliver inspireret, får støtte og rådgivning til videreudvikling samt den viden, der i hele organisationen, deles på tværs.

Eksternt har vi styrket vores politiske interessevaretagelse over de sidste to strategiperioder. Vores politiske prioriteringer er styrket i hovedbestyrelsen, og jægerrådene og jagtforeningerne er under vejs blevet endnu mere direkte involveret. Mit mål er at bygge videre på dette, og her skal målet være, at fastsættelse af vores politiske mål og prioritering i langt højre grad bliver forankret i organisationen.

Kendskab og kommunikation

Vi står stærkt i omverdenen. Det er opnået gennem en målrettet indsats, hvor accepten af jagten er høj. Det er naturligvis en position, vi skal fastholde og udvikle, hvorfor det til stadighed skal være et afgørende strategisk punkt for Danmarks Jægerforbund.

Medlemstilfredsheden, som vi har målt de sidste 4 år, viser en høj tilfredshed blandt medlemmerne. Denne er afgørende at følge op. Ligeledes er det vigtigt kontinuerligt at iværksætte tiltag, der fastholder og forstærker tilfredsheden blandt medlemmer. Her er et afgørende punkt i fremtiden at fokusere på, hvordan vi får nye jægere ind i vores fællesskab - igen på alle niveauer. Dette kræver en stærk medlemskommunikation gennem alle vores medier.

Ministerier og politikere kender Danmarks Jægerforbund som en seriøs partner. Det er styrket gennem de sidste år. Det specielt fordi, der arbejdes med en målrettet politisk interessevaretagelse.

Derfor skal vi fortsat kommunikere proaktivt og offensivt, og fastholde vores stærke netværk med relevante politikere, styrelser og andre parter mht. til at sikre indflydelse.

Bæredygtig jagt og natur

Danmarks Jægerforbund vil vildtet, jagten og jægeren helt i tråd med vores vedtægter. Mest mulig natur med sunde levesteder og sunde vildtbestande, er hele grundlaget for jagten og jægernes muligheder.  Vi skal naturligt værne om de stolte danske jagttraditioner, men også udvikle vores danske jagtkultur i takt med, at samfundet og naturen udvikler sig.

Det arbejde, vi gør politisk for at sikre vildtets levesteder, skal styrkes endnu mere over de næste 10 år, hvor levesteder i det åbne land og det marine miljø skal have særlig fokus. Der skal være en sund forvaltning af vildtet. Jægerne kan kun forklare deres aktiviteter, hvis vi sætter dagsorden for en sund forvaltning af vildtet. Det sunde forsvar af jægernes muligheder er det eneste forsvar der kan fremtidssikre mulighed for jagt på danskernes vildt.  

Siden 2012 har jeg stået i spidsen for, at Jægerforbundet har fået forankret et fagligt fokus i arbejdet med vildtforvaltningen. Dette respekteres af vildtforvaltningsrådets parter. Dette skal vi konstant styrke, men i særdeleshed også sikre faglighed i det internationale arbejde, hvor jagten fremadrettet vil være presset af internationale forhold.

Arbejdet i Danmarks Jægerforbund er et teamarbejde, hvor vi kun kan det hele sammen. Med det afsæt vil det være mig en ære at fortsætte som formand for Danmarks Jægerforbund

Mest mulig jagt og natur – sammen

 

CV:

Har været formand siden 2012 og har via denne post haft følgende poster:

 • Formand for Jægernes Naturfond 2012 -
 • Medlem af Vildtforvaltningsrådet 2012-
 • Rådgivningspanelet for DCE, Aarhus Universitet 2013 -
 • Medlem af Colective impact styregruppen 2014 –
 • Medlem af det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond 2015 –
 • Medlem af Dialogforum i Justitsministeriet 2018 -
 • Koordinator for Waterfovlers Network 2019 –
 • Formand for Nordisk Jægersamvirke 2015 – 2019
 • Bestyrelsesmedlem i FACE 2015 – 2019

Før 2012 i Danmarks Jægerforbund

 • Bestyrelsesmedlem i Vejle og omegns jagtforening
 • Strand- og havjagtskoordinator i kreds 3
 • Medlem af strand- og havjagtsudvalget
 • Medlem af vand- og naturudvalget
 • Repræsentantskabsmedlem siden 2006

Som jæger driver jeg stort set alle jagtformer, og trækjagten har en stor plads samt generelt jagten sammen med hunden.

Derudover har jeg været indehaver af hjemmesiden www.strandoghavjagt.dk og forfatter til flere jagtbøger samt skribent i bladet Jæger.

Før valget i 2012, var jeg ansat i produktionsindustrien, i det sidste job som kvalitetschef, og har en uddannelsesmæssig baggrund som diplomleder og værktøjskonstruktør.

Privat bor jeg Vejle med min kone og har to børn og er 50 år.

Jesper Lindgaard

Persondata for formandskandidat til Jægerforbundet  

 • 52 år. Far til en dreng på 16 år og en pige på 13 år.
 • Major og officer i forsvaret.
 • Knap 10 år som sektionschef, hvor det primære ansvar har været skydekurser (korte og lange afstande) og finskyttekurser. Har desuden stået for uddannelse af personel til Sirius patruljen på Grønland de sidste 11 år - både deres våbenuddannelse, men også deres jagttegnsundervisning.
 • Ansvarlig for våben-, ammunition- og våbenmaterielanskaffelse (inkl. jagtvåben og ammunition) i samarbejde med bl.a. Jægerkorpset, Frømandskorpset, Sirius, samt andre militære enheder. Rådgiver af/til Politi og Danmarks Jægerforbund.
 • Har gennem knap 34 år i forsvaret fået en officer- og lederuddannelse. Vant til at træffe beslutninger gennem analytiske tankegange.
 • To udsendelser og en masse kontaktbesøg. Her har der bl.a. været forhandlinger med stammekrigere, høvdinge, lokalbefolkningen, borgmestre, ministre og franske generaler. Behersker forhandling på højt, vanskeligt, nationalt og internationalt niveau.
 • 15 års erfaring med ledelse og samarbejde i en frivillig organisation via min fastansættelse i Hjemmeværnet.
 • Otte år i lokalbestyrelsen i Hovedorganisationen for officerer i Danmark.

Jægermæssig erfaring

 • Været i mesterlære hos min far og farfar og har haft jagttegn, siden jeg var 16 år.
 • Jagttegnslærer siden 1996.
 • Riffelprøvesagkyndig, haglskydeinstruktør og riffelinstruktør siden midt 90érne.
 • Faglig rådgiver (freelance) for Danmarks Jægerforbund inden for våben og ammunition, samt korrekturlæser på riffelbøger og jagtundervisningsmateriale.
 • Forfatter til flere artikler i Jæger, Mit jagtblad og Jagt, Vildt og Våben.
 • Foredragsholder omkring riffelskydning på messer og i lokale foreninger.
 • Skydeevents med riffel. Lær at kende dit udstyr, din begrænsninger, samt dygtiggørelse.
 • Fire år som suppleant til HB.
 • Knap 20 år i bestyrelsen i Haderslev Jægerforening - heraf 12 år som næstformand.

Vision, missioner og strategier

Hvad står jeg for:

Jeg brænder for jagten, og mit mål er at samle jægerstanden.

Jeg går ind for ærlighed, saglighed, åbenhed og gennemsigtighed, samt hele tiden at være på forkant med udviklingen.

Jeg ønsker et Danmarks Jægerforbund, der samarbejder både internt såvel som eksternt med et særligt fokus på at øge kommunikationen både i og udenfor organisationen.

Bedst mulig jagt og natur til jægerne.

Mærkesager

Medlemsflugten skal stoppes
Visionen er 180.000 medlemmer.
I medlemmerne ligger økonomien til et sundt og økonomisk velfunderet Jægerforbund. Samtidig er Danmarks Jægerforbund en stærk ”repræsenteret” organisation i befolkningen.
Over en periode på 8 år er der I Danmarks Jægerforbund tabt lidt over 7.000 medlemmer.

Mission:
Nedgangen af medlemmer skal stoppes allerede det første år. Medlemsfaldet skal vendes, så vi om fire år er over 100.000 medlemmer. Det gøres ved at inddrage ikke-medlemmer til et seminar og lade dem fortælle, hvordan de ser DJ, og hvad de mener, der skal gøres. Samme koncept bruges ved personer, der har forladt organisationen. Til sidst indkaldes “kritikerne”.

Effekt:
Medlemmerne/ikke-medlemmerne/kritikerne bliver hørt, og deres synspunkter kommer frem. De bliver alle taget alvorligt og inddrages i processen. Problembehandlingsmodellen ’ved-kan-vil-gør’ anvendes.

Gennem et øget medlemstal sikres et økonomisk løft. Denne økonomi skal bl.a. bruges til uddannelser og lokale tiltag jf. nedenstående.

Danmarks Jægerforbunds imageproblem skal løses

Mission:

 • Mere saglighed
 • Mere faglighed
 • Mere synlighed
 • Modernisering
 • Demokratisering
 • Professionalisering

Fremover skal alt det, der fremlægges, dokumenteres. Der skal ligge rapporter og undersøgelser, der hele tiden understøtter alt, hvad Danmarks Jægerforbund fremlægger.

Effekt:
Danmarks Jægerforbund bliver taget seriøs som en skarp velfunderet organisation, der har dokumentationen og sagligheden i orden.

Samle alle jægere under Danmarks Jægerforbund
Vi skal stoppe med at bekrige hinanden. Jægerne skal internt respektere og acceptere hinandens forskelligheder. Om man er strand- og havjæger eller kronvildtsjæger, så skal vi arbejde sammen. At det virker i Vestjylland, er ikke ensbetydende med, at det virker i Nordsjælland. Men vi skal stå sammen for et fælles mål; jagten, vildtet og naturen. Når vi sammen løfter i flok, er vi stærkest!

Mission:
Gennem møder og debatfora løfter vi hinandens synspunkter. Vi skal rådgive hinanden gennem konstruktive debatter og derved sammen nå til fælles løsninger.

Effekt:
Vi bliver igen anset og respekteret som en stærk organisation, der står sammen og løfter i flok. Vi får den respekt, vi fortjener nationalt såvel som internationalt. Ét stærkt forbund, nemlig Danmarks Jægerforbund.

Forankring lokalt
Vi skal helt ud til medlemmerne lokalt og bidrage/støtte/vejlede i debatter og i lokalpolitiske dagsordener.
Jægerråd, kredse og jagtforeninger skal have støtte fra Danmarks Jægerforbunds ledelse og administration til at være solidt forankret i lokalområdet.
Der skal flere ressourcer retur til lokalforeningerne.

Mission:
Gennem uddannelse, støtte og rådgivning fra Danmarks Jægerforbund skal ideerne støbes fra bunden. Dette giver et lokalt fællesskab og forankring.

Effekt:
Det er soklen og starten til et stærkt fundament. Soklen er lokalt forankret i ejerskab, samhørighed og lokal enighed.

Uddannelse og kompetenceudvikling
Gennem uddannelse og kompetenceudvikling styrkes både ansatte og frivillige i organisationen.

Mission:
Gennem målrettede og “funktions”-uddannelser uddannes mænd/kvinder til at varetage den frivillige funktion optimalt. Dette gælder for både ansatte, men i den grad også de frivillige. Uddannelse er den bedste forudsætning for at bestride sit hverv og funktion

Effekt:
Medarbejderen og den frivillige bliver en stærk(ere) vidensbank. Vi får højnet vidensniveauet og bliver dermed en stærkere og mere professionel/respekteret organisation.

Alle er lige
Ingen jagtform eller jagtudøvelse er vigtigere end andre. Om man er hundemand, strand- og havjæger, buejæger, riffeljæger, falkejæger eller gravjæger, så gælder samme fundament. Vi skal stå sammen og sikre hinandens jagtfremtid.

Mission:
Gennem saglig og konstruktiv debat skal alle udvalg/underudvalg (trækvildtudvalg, markvildtudvalg, hjortevildtudvalg, våbenudvalg, jægere- og samfundsudvalg, medlemsudvalg, organisationsudvalg, uddannelsesudvalg, nyjægere, strand- og havjagt, riffel, hagl, horn, bue), med åbenhed orientere hinanden om, hvad der sker på deres respektive områder. På den måde bliver alle inddraget og bliver ambassadører for jagten og naturen.

Effekt:
En samlet organisation, der står bag hinanden, og hvor alle kan agere som vidensbank.
Synlighed og information er nøgleordene.

Øget samarbejde på tværs
Danmarks Jægerforbund skal være en stærkere samarbejdspartner. Det være sig både politisk i Vildtforvaltningsrådet og i befolkningen.

Mission:
Danmarks Jægerforbund skal sidde for “bordenden” i VFR.
Danmarks Jægerforbund skal på baggrund af dokumenteret faglighed stå fast ved egne værdier.

Effekt:
Danmarks Jægerforbund viser sin styrke, bl.a ved at man gennem dokumenteret faglighed står fast ved egne holdninger og værdier.

Bagkant på embedet
Formanden for Danmarks Jægerforbund bør have en bagkant for at sidde i Danmarks Jægerforbund. Ved at indføre en tidsbestemt periode sikrer man, at organisationen fornyer og udvikler sig.

Det, at man fremover ved udgangen af egen valgperiode kan være med til at finde og udpege sin afløser, gør, at man kan give stafetten videre til en M/K, der ikke skal starte forfra.

Mission:
8-10 år bør være den periode, en formand skal kunne sidde.
Man undgår “levebrødspolitikere”, og organisationen holdes skarp bl.a. gennem fornyelse.

Effekt:
Fornyelse i organisationen medvirker til at strømline og bibringe friske og nye kræfter. Nye kræfter, der kan køre en linje videre, der er i overensstemmelse med Danmaks Jægerforbunds fastsatte rammer og visioner.
En afgående formand, kan evt. for en periode videregive sin erfaring på en international post.

Sammenfatning
Saglighed, faglighed og åbenhed er nøgleordene.

Hvervning og fastholdelse af medlemmer skal fremover have meget høj prioritet. Dette sikrer en bedre og sundere økonomi, der kan give “frihed”.

Fornyelse og en understøttende organisation skal være et fokuspunkt,.

Fremtiden er et samlet Danmarks Jægerforbund, der kæmper for bedre jagt og natur!