Anvendelse af jagttegnsmidler

Målsætning:

Vi skal sikre, at jagttegnsmidlerne til naturforbedringer målrettes vildtets levesteder, så vi i endnu højere grad kan fremme og forbedre levestederne med hovedprioritet på landbrugsarealer i omdrift og tilknyttede småbiotoper, herunder potentielle nye vådområder.

Baggrund:

Politisk: I 2005 blev jagttegnsafgiften hævet med 100 kr. hvor dette beløb som svare til ca. 17 mio. kr. årligt. Disse midler er til dato brugt på mindre vandhuller, jagtprojekter og natur med fokus på skovrejsning.

I løbet af 2016 skal jagttegnsmidlernes naturpulje, genforhandles mellem SVANA og DJ.

Fagligt: I den danske naturforvaltning har der traditionelt været stor opmærksomhed på og prioritering af den lysåbne natur.

Især private skove rummer naturligt et højt naturindhold, og de offentlige skove vil relativt let kunne forvaltes, så der opstår højere naturindhold. Mange skovområder fungerer godt, som levesteder for især det jagtbare vildt.

Den maritime natur har stor bevågenhed og fungerer langt hen af vejen godt, som levested for vildtet. Vi har i hovedtræk et velfungerende netværk af reservater, der med en mere dynamisk afgrænsning i endnu højere grad, vil kunne sikre bedre levesteder for trækvildtet. 
De eksisterede landbaserede vådområder og potentielle nye vådområder, vil med den rette forvaltningstilgang kunne skabe ende bedre levesteder for især svømmeænder.

Landbrugslandet med dets dyrkede marker udgør hele 62 % af Danmarks samlede landareal, og er foruden at være et produktionsområde for fødevarer også levested for en række dyre- og plantearter. Landbrugslandet er således en vigtig del af den danske natur og har stor betydning for biodiversiteten i Danmark. Den stadig mere intensive udnyttelse af jorden skærper derfor opmærksomheden på forvaltning af vildtet i landbrugslandet.

Derfor er der særligt behov for også at sikre naturindholdet i landbrugslandet, herunder at øge det økologisk rum og biodiversiteten.

Juridisk: Finanslov 2017 - §24.71.06. Jagttegnsafgift