Buejagt på det store hjortevildt

Følg med i Danmarks Jægerforbunds arbejde med buejagt på det store hjortevildt samt mulighederne for at kunne foretage regulering med jagtbue.

Store hjortearter med bue

Siden 1999 har det været tilladt at drive buejagt i Danmark, en jagtform som kræver en separat prøve, og hvor der årligt kommer flere og flere buejægere. Siden det blev tilladt at gå på buejagt, har råvildt været det største vildt, der kan nedlægges med bue.

Danmarks Jægerforbund er af den opfattelse, at buer, der anvendes til jagt i Danmark, er et fuldt forsvarligt redskab til at nedlægge de store danske hjortearter og vildsvin. Derfor arbejder Danmarks Jægerforbund på, at man i Danmark skal kunne anvende buen til alle jagtbare vildtarter - og herunder altså de store hjortearter.

Det er lykkedes for DJ, at få spørgsmålet rejst i Vildtforvaltningsrådet den 14. juni 2016, hvor jagt på det store hjortevildt blev drøftet, dog uden af rådet traf en beslutning. Danmarks Jægerforbund arbejder forsat på sagen. 

Regulering med jagtbue

Danmarks Jægerforbund mener at det er hensigtsmæssigt, at buejægere kan bidrage til indsatsen vedrørende regulering af skadevoldende vildt, under udøvelsen af buejagt. Som reglerne er i dag, må buejægeren ikke nedlægge for eksempel en mårhund under bukkejagten, da der er et generelt forbud mod regulering med jagtbue.

Dette mener Danmarks Jægerforbund er uhensigtsmæssigt, og vi arbejder for at få sidestillet jagtbuen med jægerens øvrige våben; jagtriffel og haglgevær. Spørgsmålet om regulering med bue vil blive behandlet i forbindelse med jagttidsforhandlingerne, som starter i september og hvor vildtforvaltningsrådets endelige indstilling er klar til 2017.

Se mere om buejagt her