Nyjægerpuljen

Nyjægerpuljen er en tilskudsmulighed fra Danmarks Jægerforbunds Nyjægerudvalg.

Formål

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte lokale aktiviteter for Nyjægere, som fremmer Nyjægerarbejdet i forbindelse med jagtfaglige emner som natur- og vildtpleje, våbenhåndtering, skydefærdigheder, efterbehandling af vildt, netværksdannelse, nye jagtformer mv.

Målgruppen er primært Nyjægere, dvs. personer der har erhvervet jagttegn indenfor de seneste 3 år.

Hvem kan søge

Det samlet beløb er delt op i to puljer:

Pulje 1: til mindre lokale nyjægeraktiviteter
Her gælder samme ansøgningsprocedure som tidligere.
Læs venligst vejledning igennem inden du udfylder ansøgningsskemaet.
Se ansøgningsskema.
Se vejledning.
Kan søges af jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund

Pulje 2: til kreds-arrangementer med særlig fokus på Nyjægere aktiviteter. Information om DJ's mange gode jagtfaglige aktiviteter samt fremvisning af det gode jægerhåndværk.
Se ansøgningsskema.
Se vejledning.
Kan kun søges via Kredsformand og Nyjægerkoordinator.

Hvor meget

Samlet er puljestørrelsen på kr. 200.000,-

Nyjægerudvalget har med Hovedbestyrelsens godkendelse valgt at opdele puljen i to.

Pulje 1: På i alt ca. kr. 50.000,- er afsat til lokale nyjægeraktiviteter.
Pulje 2: På i alt ca. 150.000,- er afsat ift. en fordelingsnøgle (se nedenfor) til større kredsarrangementer.

Til kredspuljen gælder følgende fordelingsnøgle:
Kreds 1: Op til kr. 18.638,-
kreds 2: Op til kr. 11.436,-
Kreds 3: Op til kr.  28.305,-
Kreds 4: Op til kr. 11.878,-
Kreds 5: Op til kr. 18.828,-
Kreds 6: Op til kr. 10.804,-
Kreds 7: Op til kr. 44.100,-
Kreds 8: Op til kr. 6.011,-
Ovenstående fordelingsnøgle er beregnet på baggrund af medlemskaber.

Hvad støtter vi ikke

Puljen støtter blandt andet ikke spiritus, gaver, præmier, inventar, jagtleje eller tilskud til udsætning.

Bevillingsudvalg

Danmarks Jægerforbunds Nyjægerudvalg. 

Overordnet ansvar

Formanden for Nyjægerudvalget, Finn Hvid Bertelsen

Ansøgning sendes til:

Inden ansøgning fremsendes anbefales det, at gennemlæse vejledningen (om arrangementet opflylder kriterierne).

Ansøgning sendes til Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde. Att.: Désirée Iuel di@jaegerne.dk

Behandlingsforløb

Der kvitteres, pr. mail, for modtagelse af ansøgning.
Sekretariatet gennemgår herefter ansøgningen i samarbejde med Nyjægerkoordinatoren.
Behandlingstid kan være op til 14 dage og der kan forekomme henvendelser fra Sekretariatet om supplerende oplysninger.

Afrapportering

Ansøgninger skal være godkendt inden afholdt arrangement/aktivitet.

Efter afholdt arrangement/aktivitet:

Pulje 1:

Regnskab (med jagtforeningformandens underskrift), original bilag samt afrapportering skal være indsendt til Sekretariatet - di@jaegerne.dk senest 14 dage efter gennemførelse af Nyjægeraktiviteten.

Pulje 2: 
Kredsen lægger ud i forhold til udgifter ifm. arrangementet. Kredskasserer udarbejder efter afholdt arrangement et af kredsformanden godkendt regnskab. Regnskab samt bilag fremsendes til Sekretariatet hurtigst muligt efter afholdt arrangement (skal dog senest være Sekretaratet i hænde den 15. december) - di@jaegerne.dk og refusion vil efterfølgende blive overført til kredsen.

Ansøgningsfrist

Løbende, men aktiviteten skal være afholdt og afrapporteret inden den 15. december samme år.

Yderligere oplysninger

Désirée Iuel: di@jaegerne.dk, tlf. 8888 7507