Offentliggjort den: 25. september 2023

Dagsorden, næste møde i Vildtforvaltningsrådet

Torsdag den 28. september afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er drøftelser om etik og jagt, en gennemgang af vildtudbyttestatistikken og status fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, torsdag den 28. september i Jagtens Hus, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Etik og jagt, til drøftelse: VFR-formand Jan Eriksen vil præsentere et oplæg om hegning og de relaterede etiske problematikker, som VFR skal arbejde med.

Jagttider for edderfugl, hare, agerhøne og husmår, til beslutning og meddelelse: Arterne fik et 2-årigt sigte, derfor skal VFR tage beslutning om, hvorvidt jagttiderne for arterne skal fortsætte, som de er.

Nyt fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, til orientering: Der gives en status på arbejdet i gruppen.

Vildtudbyttestatistikken, til orientering: DCE, nationalt center for Miljø og Energi, vil give en gennemgang af rapporten om vildtudbyttestatistikken.

Projektansøgningsrunde for jagttegnsmidler – udvælgelse af temaer, til beslutning: MST lægger op til dialog i VFR om, hvilke temaer der skal udvælges til en ekstraordinær projektrunde.

Nyt fra Ulvegruppen, til orientering: Jan Eriksen vil give en status fra arbejdet i ulvegruppen. Der er pt. registreret 28 voksne ulve i landet.

Faldvildtundersøgelserne, til orientering: Miljøstyrelsen vil orientere om evaluering af faldvildtundersøgelserne og de fremtidige perspektiver.

Status på markvildtindsatsen (levestedsindsatsen), til drøftelse: På forrige møde i VFR konkluderedes det, at man fortsat vil undersøge hare og agerhøne og forvaltningen af disse, samt at finansieringen af markvildtindsatsen skulle fastholdes, dog i en ny form.

Status på ubesvarede spørgsmål om udsætning af fasaner, til orientering og drøftelse: VFR fik tidligere præsenteret en rapport om udsætning af fasaner til jagtformål i Danmark. Rådet har efter deres møde den 6. juni sendt en række opfølgende spørgsmål til DCE om rapporten.

Meddelelser: Status på bekendtgørelser.

Derudover orientering fra formanden, rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet, fastlæggelse af årets sidste møde i VFR (13. december 2023), samt punktet Eventuelt.