Offentliggjort den: 24. januar 2023

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

På torsdag den 2. februar afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er invasive rovpattedyr, buejagt på større hjortevildt og orientering om anvendelsen af de samlede jagttegnsmidler.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, torsdag den 2. februar i København, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Invasive rovdyr, til drøftelse: Miljøstyrelsen præsenterer en midtvejsevaluering af forvaltningsplanen for invasive rovdyr.

Vildtforvaltningsrådets udvalg – kommissorier og sammensætning, til beslutning: Vildtforvaltningsrådet vil efter nyudpegningen gennemgå udvalgene under Rådet, deres kommissorier og sammensætning.

Buejagt på større hjortevildt, til beslutning: Miljøstyrelsen vil præsentere evalueringen af buejagt på det store hjortevildt. På denne baggrund skal Rådet skal tage stilling til fremtiden.

Udsætningsudvalget, til orientering: Formanden for udsætningsudvalget, Flemming Torp, vil orientere om status i udsætningsudvalget arbejde.

Ulvegruppen, til beslutning: Vildtforvaltningsrådet skal drøfte den prioritering af punkterne i Rådets forslag til en forvaltningsplan for de danske ulve, som er udarbejdet af ulvegruppen.

Jagttider, til drøftelse: I forbindelse med seneste indstilling om jagttider, blev det besluttet at se på agerhøne, hare, husmår og ederfugl ved midtvejsevalueringen.

Status på danske og internationale forvaltningsplaner, til orientering: Der findes adskillige nationale og internationale forvaltningsplaner for forskellige vildtarter. Miljøstyrelsen giver et overblik over de eksisterende planer.

Oversigt over anvendelsen af jagttegnsmidlerne, til orientering: Jagttegnsløsere betaler årligt en afgift, midlerne herfra anvendes til jagt- og vildtforvaltningsmæssige formål. Miljøstyrelsen orienterer om anvendelsen af de samlede jagttegnsmidler.

Etik og jagt, til beslutning: Rådet skal drøfte rammerne for arbejdet med etik og jagt.

Meddelelser: Status på bekendtgørelser.

Derudover orientering fra formanden, rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet. Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for kommende møder (20. marts, 6. juni, 28.-29. september og 13. december 2023), samt punktet Eventuelt.