Offentliggjort den: 01. juni 2023

Dagsorden for møde i Vildtforvaltningsrådet

Tirsdag den 6. juni afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er Udsætningsudvalgets indstilling til Miljøministeren, drøftelser om etik og jagt, beslutning om kommissoriet for Den Nationale Hjortevildtgruppe, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, tirsdag den 6. juni i Odense, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Udsætningsudvalget, til beslutning: Formanden for udsætningsudvalget, Flemming Torp, fremlægger udvalgets indstilling til Miljøministeren om udsætning af gråænder, fasaner og agerhøns.

Kommissoriet for Jagttegnsudvalget, til beslutning: VFR skal tage stilling til, hvem der skal besidde formandsposten i Jagttegnsudvalget.

Etik og jagt, til drøftelse evt. godkendelse: Jan Eriksen vil præsentere en mere detaljeret tidsplan for de forskellige punkter om etik og jagt, som VFR skal arbejde med.

Kommissoriet for Den Nationale Hjortevildtgruppe, til beslutning: VFR skal beslutte, om råvildt skal indgå som emne i Den Nationale Hjortevildtgruppes arbejde.

Jagtens værdi, til drøftelse: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, IFRO, ved Københavns Universitet har på bestilling fra ministeriet gennemført en undersøgelse af værdien af jagt, herunder hvilke parametre der har betydning for jagtens værdi. IFRO vil præsentere afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen for VFR.

Status på markvildtindsatsen, til drøftelse: Siden 2013 har der været en markvildtindsats drevet af DJ og finansieret af jagttegnsmidlerne. Indsatsen er dels forløbet som en pilotperiode, og efterfølgende som to indsatsperioder, hvor der nu er indsamlet viden om effekten af den tilgang, der har været valgt for at skabe bedre forhold for markvildtet.

En væsentlig del i indsatsen har været, at man via frivillige initiativer har søgt at motivere lodsejere og jægere til at forbedre leveforholdene for specielt agerhøns og hare, men også den øvrige flora og fauna der er tilknyttet landbrugslandet.

For at skabe et billede af den læring der hidtil er opnået i indsatsen, og for at forberede en egentlig drøftelse af den fremadrettede indsats på et efterfølgende møde i VFR vil DJ give en status på indsatsen samt perspektiver for mulig fremtidig indsats for markvildtet.

Ulvegruppen, til orientering og drøftelse: Jan Eriksen vil orientere om arbejdet i Ulvegruppen.

Arbejdsgruppen til opfølgning på jagttiderne, til orientering: Orientering fra den opfølgende arbejdsgruppe vedrørende jagttidsforhandlinger.

Orientering om trådløse hegn, til orientering: DCE vil orientere om projekter vedr. brug af trådløse hegn til bl.a. naturpleje.

Fyrværkeri og vildtforstyrrelser, til drøftelse: Der er udgivet en videnskabelig artikel om undersøgelser af forstyrrelser af fire gåsearter, på baggrund af denne skal VFR drøfte forstyrrelser ifbm. brug af fyrværkeri.

Faldvildtundersøgelser, til drøftelse: VFR skal drøfte emnet om faldvildtundersøgelserne, som blandt andet kan være relevante i sager om faunakriminalitet.

Meddelelser: Status på bekendtgørelser.

Derudover orientering fra formanden, rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet. Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for kommende møder (28.-29. september og 13. december 2023), samt punktet Eventuelt.