Offentliggjort den: 29. september 2022

Husk fredning af edderfugl i EF-fuglebeskyttelsesområder

Den nye bekendtgørelse om jagttider trådte i kraft den 1. juli 2022. Over de kommende to år stoppes jagten på edderfugl i en række EF-fuglebeskyttelsesområder. Se kort over områderne her.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Tidligere på året indstillede Vildtforvaltningsrådet (VFR) til miljøministeren at udvide jagttiden på canadagås i august i lighed med nugældende regler for grågås (på landarealer - omdriftsarealer - minimum 300 meter fra vådområder for at mindske forstyrrelsen af andre vandfugle), mens man for de næste to år indskrænker jagtmulighederne for edderfugl med henblik på at mindske afskydningen.

Reduktion af afskydningen af edderfugl i vil ske ved, at jagten på edderfugl i de kommende to år stoppes i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget, idet disse områder må betragtes som kerneområder for edderfugl i Danmark.

Miljøminister Lea Wermelin valgte at følge indstillingen fra VFR. Fredningen af edderfugl i EF-fuglebeskyttelsesområderne skyldes, at en forvaltningsplan og en Adaptive Harvest Managementplan for edderfugl i AEWA-regi, som ellers er et krav for at der kan tillades jagt, ikke er endeligt på plads. Årsagen til dette skal findes i generelle forsinkelser, afstedkommet af COVID-19. De omfattede EF-fuglebeskyttelsesområder er inkorporeret i GPS-jagttiderne i Danmarks Jægerforbunds jæger-app, og du kan finde et interaktivt kort med områderne her.

Udbredelse og levesteder

Edderfuglen er Danmarks største havdykand og er et yndet stykke jagtvildt. Hunnen - brun med bølgeformede striber og brun vinge med smalle hvide vingebånd - har været fredet siden 2015, mens hannen har en karakteristisk sort og hvid fjerdragt med hvid ryg, sort bug, rosa bryst, grønne aftegninger i nakken, vingen har hvide dækfjer og sorte svingfjer.

Edderfuglen yngler cirkumpolært, det vil sige den yngler langs kysterne i den nordlige del af Europa, Asien og Nordamerika med den nordligste udbredelse i Nordgrønland og den sydligste omkring New Foundland i Canada. I Danmark er den en almindelig ynglefugl og meget almindelig træk- og vintergæst. Den træffes året rundt ved kyster og fjorde. Når trækket kommer til Danmark for vinteren, kan den samlede vinterbestand komme op på 300-350.000 individer. I Danmark yngler edderfugle på øer og holme i de indre danske farvande, med Saltholm i Øresund som den vigtigste ynglelokalitet.

Forudsætninger for jagttidsfastsættelse

I VFR er der bred enighed om at revision af jagttider skal ske på grundlag af en faglig biologisk vurdering med hensyntagen til foreningspolitiske ønsker om udvidelser eller begrænsninger. Fastsættelse af jagttid på nye arter samt fredning af arter, der traditionelt er drevet jagt på, forekommer dog kun i begrænset omfang – uanset ændringer i de biologiske forudsætninger. Ofte er det manglen på data og målsætninger for en art, der indirekte skaber bekymring hos organisationerne i VFR.

I langt de fleste tilfælde, hvor arter mistrives, er årsagen typisk manglende eller ringe levesteder. Det er sjældent af jagten isoleret set er årsag til mistrivsel. Det er VFR, som er ansvarlig for indstillinger om revision af jagttider til Miljøministeren. Følgende tre elementer indgår i overvejelserne:

  • Juridiske forudsætninger
  • Biologiske forudsætninger
  • Etiske overvejelser

Det betyder, at der kan fastsættes jagttid på en given art, hvis det lovgivningsmæssigt er muligt og internationale aftaler om jagttidsfastsættelse er overholdt. Dernæst skal det vurderes, om det biologisk set - ud fra et ønske om en bæredygtig jagt - er muligt at fastsætte jagttid. Endelig skal det være etisk forsvarligt.