Offentliggjort den: 08. juni 2022

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

På fredag den 10. juni afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er sikkerhed ved riffeljagt, orientering fra udsætningsudvalget og status på odderens udvikling.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, på fredag den 10. juni i Odense, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Møde i udsætningsudvalget, til drøftelse. Udsætningsudvalget har holdt møde den 6. maj 2022. Formanden, Flemming Torp, vil orientere om mødet.

Sikkerhed ved riffeljagt, til orientering. Rådet har drøftet sikkerhed ved riffeljagt tidligere, og sagen tages op på ny til december, efter jagttegnsgruppen har undersøgt mulighederne for at styrke sikkerheden ved riffeljagt efter de i Rådet aftalte retningslinjer. Danmarks Naturfredningsforening har forud for mødet den 10. juni meddelt, at de ikke enige i konklusionerne om sikkerhed fra tidligere rådsmøder.

Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle, til orientering. Miljøstyrelsen giver status over evalueringen af bekendtgørelsen, som skal foretages i 2022.

Eksport af danskproducerede falke til jagt, til drøftelse. Dansk Ornitologisk forening har rejst sagen om eksport af danskproducerede jagtfalke. En række spørgsmål fremgår af korrespondancen fra Dansk ornitologisk Forening, som Miljøstyrelsen vil give svar på.

Møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe den 19. april 2022, til orientering. VFR-formand Jan Eriksen vil orientere om det seneste møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe og de Regionale Hjortevildtgrupper.

Møde med ulvegruppen den 22. april 2022, til orientering. Jan Eriksen vil orientere om det seneste møde i ulvegruppen, som har beskæftiget sig især med opfølgning på forslaget til ny ulveforvaltningsplan og den kryptiske dødelighed af ulve i Danmark.

Odderens udvikling og status, til drøftelse. Efter ønske fra Dyrenes Beskyttelse drøftes revision af bekendtgørelsen om stoprist eller spærrenet i fiskerredskaber i visse salte vande. Bekendtgørelsen havde høringsfrist den 15. december 2021. Odderen ser ud til at brede sig i Østdanmark, og Dyrenes Beskyttelse ønsker at drøfte, hvordan odderen kan beskyttes mod at drukne i fiskeredskaber.

Oprettelse af arbejdsgruppe til opfølgning på arbejdet med jagttider, til orientering. VFR-formand Jan Eriksen og Jens Skovager Østergaard fra Miljøstyrelsen vil orientere om oprettelse af en ny arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, som skal beskæftige sig med opfølgning på arbejdet med jagttiderne, så denne proces fremover bliver så god som muligt.

Meddelelser: Status på bekendtgørelser

Orientering: Orientering om VFR-formand Jan Eriksens møde med miljøministern den 1. april 2022. Orientering fra rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet.

Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for kommende møder (mandag den 26. september i Ry, samt mandag den 5. december i København), samt punktet Eventuelt.