Offentliggjort den: 07. juni 2021

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

På torsdag den 10. juni afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er udsætning af fuglevildt, forvaltningsplan for skarv, status på pilotprojekt for hjortevildt og jagttidsrevision, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, på torsdag den 10. juni, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Udsætning af fuglevildt: Formand for VFR's udsætningsudvalg, Flemming Torp, vil præsentere udvalgets indstilling vedr. udsætning af ænder.

Miljøstyrelsen giver status for forvaltningsplanen for skarv.
Herefter giver formand for VFR, Jan Eriksen, en status på hjortevildt vedrørende arealkrav og pilotprojekter for samforvaltning.

Formand for arbejdsgruppen vedrørende skadevoldende, Henrik Berthelsen, orienterer om arbejdet vedrørende skadevoldende vildt.

Formand arbejdsgruppen vedrørende jagttidsrevision, Henrik Berthelsen, orienterer om status vedrørende jagttidsrevisionen.

Vildtforvaltningsrådets mulighed for prioritering af merprovenu fra jagttegnsmidlerne: I samarbejde med Miljøstyrelsen præsenterer formand for VFR, Jan Eriksen, de forskellige projekter som Vildtforvaltningsrådet har mulighed for at give indstilling om. Projekterne er fremsat af Miljøstyrelsen.

Sikkerhed ved riffeljagt: Formand for DJ, Claus Lind Christensen og Friluftsrådets formand, Flemming Torp, præsenterer ideer til undervisningstiltag, der kan forbedre sikkerheden ved riffeljagt. Der lægges op til fortsat fælles drøftelse om tiltag til forbedring af sikkerheden.

Mødet afsluttes med punkterne Meddelelser, Kommende møder, Eventuelt samt punktet Orientering - herunder digitalt møde med miljøminister, Lea Wermelin, og status på efterspil på offentliggørelse af VFR's forslag til forvaltningsplan for ulv.