Offentliggjort den: 03. december 2020

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

På mandag den 7. december afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er ulveforvaltning, udsætning og rødlister, mv.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, mandag den 7. december, vil Rådet lægge ud med en status på det igangværende arbejde i ulvegruppen, givet af gruppens formand, Jan Eriksen.

Herefter vil arbejdet i VFR’s jagttidsgruppe blive drøftet, hvor Henrik Bertelsen fremlægger jagttidsgruppens udkast til et revideret princippapir for fastsættelse af jagttider.

Også rødlister er på dagsordenen. VFR aftalte ved mødet i september at fortsætte drøftelserne om rødlisten på næstkommende møde. Jesper Moeslund, DCE, Aarhus Universitet, vil orientere om kriterierne for at en art bliver rødlistevurderet.

Næste punkt er forvaltningsplan for skarv. Den nuværende forvaltningsplan for skarv er fra 2016, og den er ved at blive opdateret. Skarvarbejdsgruppen har drøftet forskellige mulige tiltag, som baggrund for den vedlagte synopsis for en opdateret forvaltningsplan. Det er denne synopsis, som VFR skal drøfte på mødet.

Også rewilding er igen på programmet. Sidste gang hørte VFR et oplæg af Rasmus Ejernæs om emnet, og denne gang bliver oplægget holdt af Carsten Rahbek. Derefter drøftes rewilding igen, idet organisationerne i VFR senest den 25. november 2020 fremsendte bidrag til en udtalelse fra VFR med centrale principper for vildtforvaltning i relation til de to udpegede og evt. kommende naturnationalparker. VFR drøfter de indkomne forslag og aftaler den videre proces.

Herefter skal der drøftes vildtreservater. Her er det Christian Hjorth, formand for underudvalget om vildtreservater, som giver en status for arbejdet i vildtreservatudvalget.

Også udsætningsudvalgets formand, Flemming Torp, giver status for sit udvalgs arbejde i dagsordenens sidste punkt før meddelelserne, som er:

  • Orientering fra formanden
  • Status for hold af rovfulge
  • Statistik for reguleringstilladelser
  • Status på bekendtgørelser

Mødet afsluttes med punktet eventuelt.