Offentliggjort den: 11. august 2020

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

På torsdag den 13. august afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er hjortevildtforvaltning, faunaforbrydelser og sikkerhed ved riffeljagt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, torsdag den 13. august 2020, får rådet besøg af miljøminister Lea Wermelin (S), som har udtrykt ønske om at møde rådets medlemmer. Derudover vil formanden for VFR's ulvegruppe orientere om de afholdte møder i gruppen og en studietur til Vestjylland i januar.

Næste punkt på dagsordenen omhandler Jagttidsgruppen 2022, og VFR skal her beslutte om princippapir for fastsættelse af jagttider skal revideres, herunder tage stilling til Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at opprioritere de rødlistede arter.

Også hjortevildtforvaltning er på dagsordenen, hvor kommissorium og retningslinjer for de regionale hjortevildtsgrupper nu er på plads efter skriftlig høring. VFR vil på mødet drøfte hvordan arealkrav og råvildtforvaltning skal indgå i det kommende arbejde.

Herefter drøftes emnerne faunaforbrydelser og sikkerhed ved riffeljagt - ved sidstnævnte punkt giver Danmarks Jægerforbunds våbenkonsulent, Nicholai Vigger Knudsen, et oplæg.

Også usædvanlige hegn står til drøftelse, idet Danmarks Jægerforbund beder om en drøftelse af hegning i den danske natur, som rækker videre end den debat, der vil komme ud af en rewildingdebat.

Problematikken med bestanden af bramgæs ved Københavns Lufthavn er også på dagsordenen, idet bestandene af bramgæs fortsat stiger, mens nye data fra lufthavnen i forbindelse med arbejdet under AEWAs gåseforvaltningsplatform viser en kraftig udvikling i antallet af gæs, der passerer ind over lufthavsområdet, medførende flere kollisioner mellem fly og gæs.

Endelig vil Udsætningsudvalgets formand orientere om udvalgets seneste møder d. 21. februar 2020 og d. 4. marts 2020 med endelige indstillinger vedr. undersøgelser og bl.a. om forudsætningerne for at lave undersøgelserne.

VFR er sammensat af medlemmer fra Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.