OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. oktober 2016

Regulering af bramgæs – sådan er rammerne

Der kan lige nu ansøges om reguleringstilladelser til regulering af bramgæs. Læs her om hvilke krav og regler, der er til regulering af bramgæs efter de nye regler trådte i kraft 1. juli 2016.

Tekst: Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jørgen Sørensen

Den 1. juli 2016 trådte en ny vildtskadebekendtgørelse i kraft, som blandt andet indeholder ændrede vilkår for regulering af bramgås.

Fordi bramgåsen ikke er nævnt på EU’s Fuglebeskyttelsesdirektivs bilag II, kan der ikke fastsættes jagttid på arten. I lyset af den enormt store vækst, bestanden har gennemgået, er det derfor blevet besluttet at udvide mulighederne for regulering af bramgås. Flere steder opleves store skader på dyrkede arealer; særligt på græsarealer, hvor gæssenes afgræsning skaber problemer for både græssende husdyr og ynglende engfugle.

Tidligere var det kun muligt at få tilladelse til at regulere bramgæs i perioden 1. januar - 29. februar. Ifølge den nye bekendtgørelse kan der desuden søges tilladelse i perioderne 1. marts - 31. maj og 1. september - 31. december. Naturstyrelsen kan bevilge reguleringstilladelser på følgende betingelser:

I forårsperioden (1. marts – 31. maj) kan der tildeles reguleringstilladelser til at begrænse eller hindre en konkret skade i en konkret situation og på en konkret ejendom. Tilladelsen gives typisk for én måned, og der må reguleres to fugle pr. dag og maksimalt 20 i hele perioden. Derudover er der krav om brug af vildtafværgemidler.

I vinterperioden (1. januar – 29. februar) og i efterårsperioden (1. september 31. december) kan der gives tilladelse på ejendomme i egne med omfattende markskader med ”henblik på at begrænse skader”. Altså en mere generel tilladelse end i forårsperioden. En tilladelse gælder typisk i hele perioden med et max antal regulerede fugle pr. dag på 50 individer. Der er ingen krav om vildtafværgemidler eller max antal regulerede fugle pr. tilladelse. Der kan i denne periode, bortset fra februar måned, gives tilladelse til brug af kunstigt skjul og lokkefugle.

Der er desuden en række mindre betingelser, som fremgår af Miljøministeriets hjemmeside. Her kan du også ansøge om reguleringstilladelse.

Hvem kan ansøge?

Kun ejere eller forpagtere kan søge om tilladelse til regulering, og eventuelle tilladelser udstedes til ansøgeren. Det er altså ikke en evt. jagtlejer, der får tilladelsen, men når en ejer/forpagter har fået reguleringstilladelse, kan vedkommende bemyndige andre (f.eks. jagtlejeren) til at foretage reguleringen.

Hvorfor er der ikke jagttid på Bramgås?

Se vores video, der forklarer, hvad der skal til, før der kan komme jagttid på en given art.