Jagtforeninger i Kreds 1

Tilskudsmidler til jagtforeninger

Danmarks Jægerforbund fastsætter årligt en bevilling, som jagtforeningerne kan søge projekttilskud fra. For 2018 er puljen på 950.000 kr. Og af den pulje er der 120.000 til Kreds 1, som vores foreninger kan søge. Bliver puljen ikke brugt et år, går midlerne videre til andre kredse.  

Formål

Formålet er at støtte de lokale jagtforeninger i deres arbejde og aktiviteter, herunder bidrage til foreningernes indkøb af materiel til anlæg, biotoppleje og til kurser i Jægerforbundets regi.

Løbende drift og løbende aktiviteter mv. støttes ikke via denne pulje.

I ansøgningsskemaet er nærmere beskrevet, hvad der kan søges til. Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt maksimalt gives et tilskud på 50% af de samlede projektudgifter.

Hvem kan søge

Foreninger, der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund og sammenslutninger af sådanne foreninger, hvor samtlige medlemmer af foreningen er medlem af Danmarks jægerforbund. 

Der er 2 ansøgningsrunder med ansøgningsfrister hhv. 15. februar og 15. august 2018.

Vejledning og ansøgningsskema

Vejledning og ansøgningsskema er samlet i ét bilag, som du finder her.

Skemaet kan udfyldes elektronisk, men skal udskrives med henblik på underskrift.

Underskrevet ansøgning med bilag sendes helst pr. mail til Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde. Att.: Hanne Smedegaard hsm@jaegerne.dk.  Originalmateriale sendt med alm. post vil ikke blive returneret.

Behandlingsforløb

Jægerforbundet kvitterer pr. mail for modtagelse af ansøgningen, samler ansøgningerne for hver ansøgningsrunde og sender dem umiddelbart efter fristens udløb til behandling i kredsenes bevillingsudvalg.

Bevillingsudvalg

Kredsens bevillingsudvalg består af Leif Bach, Tage Espersen, Kim Fredholm og Grethe Jakobsen. Det overordnede ansvar for midlernes rette anvendelse påhviler hovedbestyrelsen. Udvalget er nedsat efter retningslinjerne for puljen og indstillet af Kredsbestyrelsen.

Udbetaling af tilskud

Projektet skal påbegyndes, afsluttes og regnskab med bilag skal være indsendt senest 15. november 2018.

Læs mere om dette i vejledningen. 

Yderligere oplysninger

Hanne Smedegaard: hsm@jaegerne.dk, tlf. 8888 7570, mobil 2165 6075 

Ansøgningskema