Info om corona i forhold til DJ's aktiviteter

Siden er senest opdateret den 7. april 2021.

I det følgende finder du vores vejledninger til afholdelse af aktiviteter. Vejledningerne giver råd til, hvordan du kan forholde dig som jæger, jagtforening, skydebane eller som DJ frivillig. Har du corona-relaterede spørgsmål, som ikke kan besvares i nedenstående vejledninger, er du velkommen til at skrive til os på mail corona@jaegerne.dk

I Danmarks Jægerforbund følger vi myndighedernes udmeldinger, og vi vejleder altid med afsæt i disse. 

Seneste nyt

Den 22. marts 2021 hæves forsamlingsforbuddet fra 25 til 50 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Læs om den nye aftale om genåbning d. 22. marts HER 
Læs pjece om gradvis genåbning fra 1. marts 2021 HER
Læs rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark - 22. marts HER

Vejledninger og retningslinjer

Ofte stillede spørgsmål og svar

 • Hvad betyder det, når forsamlingsforbuddet hæves for udendørs foreningsaktiviteter "i organiseret regi"?

  Med "organiseret regi" forstås udendørs idræts og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en jagtforening at afholde udendørs aktiviteter med op til 50 personer til stede. For privat arrangerede udendørs aktiviteter gælder fra 22. marts et forsamlingsforbud på 10 personer.

  Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder altså kun organiserede aktiviteter i foreningsregi, hvor der er en forening som ansvarlig arrangør og som sikrer, at reglerne overholdes. I praksis betyder det, at man som arrangør er ansvarlig for at styre, at der ikke forsamles mere end 50 personer på samme sted på samme tid under hele arrangementet. Du er også ansvarlig for at forsamlingsforbuddet overholdes ved ankomst og afslutning af et arrangement f.eks. på en parkeringsplads.

 • Er der krav om at deltagerne skal være medlem af den forening, som afholder aktiviteten?

  Nej. Af bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 fremgår ikke, at der er krav om, at deltagerne i aktiviteten skal være medlem af den pågældende forening.

  Jægerforbundet har adspurgt Kulturministeriet om netop dette spørgsmål og har modtaget ovenstående svar. 

 • Er det både børn og voksne, der må mødes op til 50 personer til udendørs aktiviteter i foreningen?

  Ja - både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 50 personer ved udendørs aktiviteter, som både dækker over skydning, jagthundetræning, jagthundeprøver og lignende.

   

 • Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs aktiviteter?

  Nej - der er ikke krav om negativ test.

 • Må vi rykke indendørs aktiviteter udendørs?

  Ja - det er tilladt at afvikle foreningsaktiviteter udendørs i grupper på op til 50 personer inkl. træner, instruktører, prøveledere m.m. Det gælder alle aktiviteter, også dem, der normalt afholdes indendørs.

 • Tæller en instruktør, skydeleder, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 50?

  Ja - forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, instruktører, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv. Husk, at forsamlingsforbuddet gælder under hele aktivitetens forløb, fra ankomst på parkeringspladsen, under aktiviteten, og til man sidder i sin bil og er på vej hjem.

 • Kan flere grupper af 50 være i gang på samme skydebane, træningsplads osv. samtidig?

  Ja – det kan de, under forudsætning at følgende retningslinjer fra Kulturministeriet er overholdt (OBS! Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer):

  Det er muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt med flere end 25 deltagere, så længe der på intet tidspunkt er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan fodboldstævner eller ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 25 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 25 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

  Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de pågældende deltager i.

  Det er muligt at afholde en idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt 25 personer i hver gruppe inklusiv en frivillig holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert deres afmærkede felt eller lignende. Det betyder, at en træner m.v. således ikke kan lede flere af grupperne samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.

  Derudover er det muligt at afholde et stævne mv. med flere end 25 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

  Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 25 deltagere, hvis flere end 25 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse.

  I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og reglerne om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 samt forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19

 • Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

  Ja - de faciliteter der er nødvendige for den udendørs aktivitet må anvendes. Det vil sige, at toiletter, salgssted for lerduer og/eller patroner, opbevaringsskure mv. gerne må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.
  Klubhuse og opholdsfaciliteter skal holdes lukket. Det vil sige, at opholdsfaciliteter afspærres, så lokaler kun benyttes til gennemgang til f.eks. skydebaner eller toilet.

 • Må en skydeleder eller instruktør tage imod flere hold tidsmæssigt forskudt i løbet af en dag?

  Ja – en hundeinstruktør, skydeinstruktør, skydeleder eller baneansvarlig må gerne servicere eller instruere flere hold på samme dag, så længe de enkelte hold er tidsmæssigt forskudt, således at den pågældende ikke servicerer mere end et hold på samme tid.

 • Må man gennemføre den udendørs del af jagttegnsundervisningen under reglerne for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter?

  Ja – under forudsætning af, at jagttegnsundervisningen foregår i regi af en forening. Foregår undervisningen via en kommerciel udbyder af jagttegnsundervisning, så har vi ikke et svar, da retningslinjerne ikke tager højder for dette spørgsmål. Vi henviser til erhvervsministeriet eller rådgivning via advokat.

 • Må man gennemføre hundetræning og hundeprøver under reglerne for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter?

  Ja – under forudsætning af, at træning og prøver foregår i regi af en forening. Foregår undervisningen via en kommerciel udbyder, så har vi ikke et svar, da retningslinjerne ikke tager højder for dette spørgsmål. Vi henviser til erhvervsministeriet eller rådgivning via advokat.

 • Må man sælge mad og drikke under en foreningsaktivitet?

  Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal holdes lukkede for offentligheden. Kravet omfatter både indendørs- og udendørsområder. Kravet om at holde lukket gælder alle serveringssteder, herunder også serveringssteder med tilknytning til kulturinstitutioner samt idræts- og foreningsfaciliteter. Hvis der f.eks. er et cafeteria eller caféområde med tilknytning til en skydebane, vil det konkrete lokale eller afgrænsede område være et serveringssted, som skal holdes lukket for offentligheden.

  Serveringssteder må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), i det omfang de har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

  Det vil fortsat være muligt at sælge mad, drikkevarer eller tobak, såfremt det ikke er med henblik på indtagelse på salgsstedet. Det vil i den forbindelse være muligt at tilgå et serveringssted ved at benytte lokaler eller udendørsområder, der normalt anvendes til kultur-, idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter som gennemgangsareal, såfremt de pågældende lokaler eller områder alene anvendes som gennemgangsareal. Lokaler, der normalt anvendes til kultur-, idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter, kan med fordel afspærres eller på anden måde gøres utilgængelige, så det gøres tydeligt, at de ikke må anvendes.

  Ovenstående tager udgangspunkt i Kulturministeriets vejledning: Kulturministeriet: Krav om lukning af serveringssteder 

  Vi henviser til Fødevarestyrelsen for vejledning i lovgivning på fødevareområdet ift. covid-19 og generelt i foreningsregi: Fødevarestyrelsen: Coronavirus og fødevarer 

   

 • Må en træner, instruktør etc. stå for aktiviteter i flere grupper af 50 personer samtidig?

  Nej – hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne og skal forblive i den gruppe under hele arrangementet.

 • Kan man afholde en prøve/stævne/konkurrence med flere hold af 50 personer?

  Nej. I modsætning til træning er det ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner - fx ved hjælp af hegn, kegler eller lignende -, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme tid og sted.

  Der må dog godt afvikles flere separate prøver/stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, og at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne.

  Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

 • Er det tilladt at afholde en generalforsamling?

  Ja - det er muligt at afholde generalforsamling med op til 50 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen foregår i organiseret regi.

  Generalforsamlinger betragtes som foreningsaktiviteter og må derfor ikke afholdes indendørs i henhold til kravet om at holde lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkede for offentligheden.

  Det er desuden, som udgangspunkt, ikke muligt at afholde generalforsamlinger med henvisning til undtagelsen for arrangementer, der har et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. Undtagelsen omfatter demonstrationer og møder i politiske partier.

  Kan der afholdes fuldstændig elektronisk generalforsamling i stedet for en fysisk generalforsamling pga. COVID-19-situationen?
  Det helt klare udgangspunkt er, at foreningen kun kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis vedtægterne udtrykkeligt giver mulighed for det. Bestyrelsen kan dog beslutte, at en kommende generalforsamling afholdes elektronisk, hvis meget vigtige beslutninger på generalforsamlingens dagsorden ikke kan afvente en senere generalforsamling, eller der er forhold, som er kritiske for foreningens virke. Bestyrelsen kan også i særlige tilfælde sende enkelte punkter ud til beslutning og bede medlemmerne melde tilbage inden en fastsat dato. Vær altid opmærksomme på, at generalforsamlingen skal afvikles på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende.

  Kan foreningen afholde delvis elektronisk generalforsamling pga. COVID-19-situationen?
  Foreningen kan afholde en delvis elektronisk generalforsamling, hvor deltagerne kan deltage elektronisk, herunder stemme elektronisk, selvom de ikke deltager fysisk i selve generalforsamlingen. Delvis elektronisk generalforsamling kræver ikke særskilt hjemmel i vedtægterne, men indkaldelsen til generalforsamlingen skal angive, hvordan deltagerne tilmelder sig den elektroniske deltagelse og fremgangsmåden for elektronisk deltagelse. Alternativt kan det overvejes at afholde generalforsamlingen i flere separate lokaler, hvor deltagere i nogle af lokalerne følger generalforsamlingen via webcast eller lignende, men således, at disses stemme- og taleret sikres.” 

  Se den fulde vejledning for afholdelse af generalforsamlinger øverst på denne side.

 • Kan udendørs foreningsaktiviteter foregå under overdækning i f.eks. telte og pavilloner?

  Ja, en aktivitet vil fortsat være at betragte som udendørs, hvis denne foregår under overdækning uden "vægge". Det vil derfor være muligt at afvikle udendørs foreningsaktiviteter under en pavillon, et telt uden sider eller lignende.