Trækvildt

Danmarks Jægerforbunds arbejde med trækvildt har fokus på såvel jagtbare som ikke-jagtbare arter. Det trækkende vildt udgøres primært af fugle, men inkluderer også sælerne. Jagtmæssigt er de vigtigste trækvildtarter gæs, ænder, duer og vadefugle.

Forår og efterår bevæger millioner af fugle sig mellem yngleområder højt mod nord til overvintringsområder længere mod syd. Nogle af dem fortsætter hele vejen til Afrika, hvorimod andre har endestation et sted i Europa. For nogle af fuglene afhænger rejsens længde af vinterens hårdhed.

Danmark har stor betydning for mange af trækfuglene, og især lokaliteter langs vore kyster udgør vigtige raste- og overvintringspladser. Mange af de trækfugle, vi har fastsat jagttid på i Danmark, yngler ikke her i landet, men passerer under trækket eller tilbringer vinteren her.